Home > Federale diensten > De cel AankoopBeleid en Advies - ABA

De cel AankoopBeleid en Advies - ABA

ABA is de afkorting van Aankoopbeleid en Advies. Deze dienst maakt deel uit van de Cel Overheidsopdrachten van de FOD Beleid en Ondersteuning. Ze is onderverdeeld in twee subdiensten, met name de dienst Aankoopadvies enerzijds, en de dienst Aankoopbeleid anderzijds.

De dienst Aankoopadvies:

  • verstrekt juridische adviezen op verzoek van de federale inkopers in het raam van het plaatsen, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten van leveringen en diensten;
  • geeft vormingen met betrekking tot de reglementering met de achterliggende bedoeling om kennisoverdracht te verwezenlijken;
  • ontwikkelt handleidingen, boordtabellen en typedocumenten die door de federale aanbestedende overheden kunnen worden geraadpleegd/gebruikt bij hun overheidsopdrachten van leveringen en diensten.

ABA geeft geen adviezen aan bedrijven noch aan openbare diensten buiten de Federale Overheid.

De dienst Aankoopbeleid ontwikkelt het federaal aankoopbeleid in nauwe samenwerking met het Federaal Netwerkoverleg van federale inkopers.

Om ons te contacteren, klik hier.

Belangrijke opmerking : wat betreft de e-Procurementtoepassingen e-notification, e-tendering en e-auctions moeten de bedrijven contact opnemen met de helpdesk van de Federale Dienst e-Procurement en NIET met de Cel ABA. Bedankt om deze richtlijn te willen respecteren.