Home > Nieuws

Nieuws

In het kader van de verplichting voor de lidstaten om statistische gegevens over te maken aan de Europese Commissie die betrekking hebben op de overheidsopdrachten onder de Europese drempels, worden alle aanbesteders verzocht uiterlijk tegen 15 ma

Het Directoraat Generaal Federale Accountant en Procurement is verheugd te kunnen meedelen dat het KB inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten getekend werd door zijne Majesteit de Koning en gepubliceerd is op 16/01/2018, datum waarop het KB in voege treedt.

De Europese bekendmakingsdrempels zijn onlangs herzien door een aantal Europese Verordeningen (gedelegeerde verordening EU nr 2017/2364,

Europese helpdesk en vrijwillige voorafgaande beoordeling van grote infrastructuurprojecten

De inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking (zie o.a. KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, BS 09/05/2017).

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt de taken en diensten over van de FOD Personeel en Organisatie (dus ook die van Selor, het OFO en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva.

e-Certis maakt u wegwijs in de verschillende certificaten die bij aanbestedingsprocedures in de EU moeten worden ingediend. Voor meer info, klik hier.

Het Publicatiebureau van de Europese Unie waarschuwt dat sommige gebruikers van het TED-publicatieplatform (http://ted.europa.eu/) gecontacteerd worden door personen die zich uitgeven als vertegenwoordigers van TED. Hierbij wordt gepoogd informatie te verkrijgen die vervolgens op frauduleuze wijze kan worden gebruikt.

Op dinsdag 4 oktober 2016 organiseert de cel overheidsopdrachten (dienst FOR) van de FOD Personeel & Organisatie al voor de 12de keer een ontmoetingsdag voor haar leveranciers en klanten. Het evenement vindt zoals steeds plaats in het gebouw van de FOD P&O, Wetstraat 51, 1040 Brussel en is doorlopend toegankelijk tussen 9u en 15u30.

Pagina's