Home > Nieuws

Nieuws

Vrijdag 24 november is onze helpdesk vanaf 12u30 niet bereikbaar via mail.
Uw mails verzonden na 12u30 zullen dus ook niet gelezen kunnen worden.

De Europese Commissie heeft een helpdesk ter beschikking gesteld die in een vroeg stadium een antwoord kan verschaffen op de specifieke vragen die zich stellen bij de projecten waarvan de geraamde waarde hoger is dan 250 miljoen euro.

De inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking (zie o.a. KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, BS 09/05/2017).

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt de taken en diensten over van de FOD Personeel en Organisatie (dus ook die van Selor, het OFO en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva.

e-Certis maakt u wegwijs in de verschillende certificaten die bij aanbestedingsprocedures in de EU moeten worden ingediend. Voor meer info, klik hier.

Het Publicatiebureau van de Europese Unie waarschuwt dat sommige gebruikers van het TED-publicatieplatform (http://ted.europa.eu/) gecontacteerd worden door personen die zich uitgeven als vertegenwoordigers van TED. Hierbij wordt gepoogd informatie te verkrijgen die vervolgens op frauduleuze wijze kan worden gebruikt.

Op dinsdag 4 oktober 2016 organiseert de cel overheidsopdrachten (dienst FOR) van de FOD Personeel & Organisatie al voor de 12de keer een ontmoetingsdag voor haar leveranciers en klanten. Het evenement vindt zoals steeds plaats in het gebouw van de FOD P&O, Wetstraat 51, 1040 Brussel en is doorlopend toegankelijk tussen 9u en 15u30.

Tot de datum van inwerkingtreding van de wettelijke en reglementaire bepalingen tot omzetting van de richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU in Belgisch recht, aanvaardt het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap het gebruik van de standaardformu

Overheidsopdrachten - advies van de commissie voor de overheidsopdrachten - Aanbeveling omtrent het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument na de uiterste omzettingsdatum van richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU

Pagina's