Home > Nieuws

Nieuws

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking (zie o.a. KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, BS 09/05/2017).

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten werd goedgekeurd door de Ministerraad in tweede lezing op 28/04/17.

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt de taken en diensten over van de FOD Personeel en Organisatie (dus ook die van Selor, het OFO en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva.

  • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten : gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (14/07/16);
  • Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten: gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (17/07/16) ;

e-Certis maakt u wegwijs in de verschillende certificaten die bij aanbestedingsprocedures in de EU moeten worden ingediend. Voor meer info, klik hier.

Het Publicatiebureau van de Europese Unie waarschuwt dat sommige gebruikers van het TED-publicatieplatform (http://ted.europa.eu/) gecontacteerd worden door personen die zich uitgeven als vertegenwoordigers van TED. Hierbij wordt gepoogd informatie te verkrijgen die vervolgens op frauduleuze wijze kan worden gebruikt.

Op dinsdag 4 oktober 2016 organiseert de cel overheidsopdrachten (dienst FOR) van de FOD Personeel & Organisatie al voor de 12de keer een ontmoetingsdag voor haar leveranciers en klanten. Het evenement vindt zoals steeds plaats in het gebouw van de FOD P&O, Wetstraat 51, 1040 Brussel en is doorlopend toegankelijk tussen 9u en 15u30.

Tot de datum van inwerkingtreding van de wettelijke en reglementaire bepalingen tot omzetting van de richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU in Belgisch recht, aanvaardt het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap het gebruik van de standaardformu

Overheidsopdrachten - advies van de commissie voor de overheidsopdrachten - Aanbeveling omtrent het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument na de uiterste omzettingsdatum van richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU

De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, de heer Steven Vandeput, heeft beslist om in 2016 een roadshow voor ondernemingen op te zetten waarin het aankoopbeleid van de overheid wordt toegelicht. Op 12 april 2016 organiseert de Minister een eerste informatiesessie in samenwerking met Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

Pagina's