Home > Nieuws > Omzetting van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - Stand van zaken

Omzetting van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - Stand van zaken

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten : gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (14/07/16);

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten: gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (17/07/16) ;

Het ontwerp van wet tot wijziging van de “beroepswet” : goedgekeurd in plenaire zitting in de Kamer van Volksvertegenwoodigers op 26/01/2017  (referentienr. : DOC 54 2168);

Ontwerp van KB plaatsing “klassieke sectoren” : de Commissie voor de Overheidsopdrachten heeft haar advies uitgebracht op 17/08/16. De Ministerraad heeft het dossier behandeld op 20/01/17. Het advies van de Raad van State werd aangevraagd; 

Ontwerp van KB tot wijziging van het KB algemene uitvoeringsregels : de Commissie voor de Overheidsopdrachten heeft haar advies uitgebracht op 23/12/16. Het advies van de Inspectie van Financiën heeft haar advies uitgebracht op 18/01/17;

Ontwerp van KB plaatsing “speciale sectoren” : fase van de opstelling (zal begin 2017 voor advies worden voorgelegd aan de Commissie voor de overheidsopdrachten) ;

Ontwerp van KB plaatsing en uitvoering concessieovereenkomsten : fase van de opstelling;