Home > Nieuws > Omzetting van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - Stand van zaken

Omzetting van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - Stand van zaken

  • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten : gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (14/07/16);
  • Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten: gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (17/07/16) ;
  • Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie et de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten : gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (17/03/17);
  • KB plaatsing “klassieke sectoren” van 18 april 2017: gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (09/05/2017);
  • Ontwerp van KB tot wijziging van het KB algemene uitvoeringsregels : het advies van de Raad van State werd bekomen op 23/03/17. De teksten werden aangepast aan dit advies en goedgekeurd in de Ministerraad van 28/04/17 in tweede lezing. De tekst van dit ontwerp kan geconsulteerd worden op onze website via "Documenten":

http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/ontwerp-van-koninklijk-bes...

  • Ontwerp van KB plaatsing “speciale sectoren” : de Commissie voor de Overheidsopdrachten heeft haar advies uitgebracht op 17/03/17. Het ontwerp van KB werd goedgekeurd in de Ministerraad van 28/04/17 en werd voor advies verstuurd naar de Raad van State.
  • Ontwerp van KB plaatsing en uitvoering concessieovereenkomsten : de Commissie van Overheidsopdrachten heeft haar advies uitgebracht op 02/05/17. Het ontwerp van KB werd goedgekeurd in de Ministerraad van 18/05/17 en werd voor advies verstuurd naar de Raad van State.

De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving werd door de Regering vastgesteld op 30/06/17.