Home > Nieuws > Omzetting van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - Stand van zaken

Omzetting van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - Stand van zaken

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten : gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (14/07/16);

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten: gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (17/07/16) ;

Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie et de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten : gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (17/03/17);

Ontwerp van KB plaatsing “klassieke sectoren” : de teksten werden aangepast aan het advies van de Raad van State van 13/03/17, met het oog op een behandeling in tweede lezing in de Ministerraad van 31/03/17.

Ontwerp van KB tot wijziging van het KB algemene uitvoeringsregels : de Ministerraad heeft het dossier behandeld op 17/02/17. Het advies van de Raad van State werd bekomen op 23/03/17. De teksten worden aangepast aan dit advies.

Ontwerp van KB plaatsing “speciale sectoren” : de Commissie voor de Overheidsopdrachten heeft haar advies uitgebracht op 17/03/17. Het advies van de Inspectie van Financiën werd aangevraagd;

Ontwerp van KB plaatsing en uitvoering concessieovereenkomsten : in de loop van april 2017 zal de tekst voorgelegd worden voor advies aan de Commissie van Overheidsopdrachten.

De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving werd door de Regering vastgesteld op 30/06/17.