Home > Nieuws > Stand van zaken van de reglementaire werkzaamheden

Stand van zaken van de reglementaire werkzaamheden

De wetten van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten enerzijds en betreffende de concessieovereenkomsten anderzijds zijn in werking getreden op 30 juni 2017. Hetzelfde geldt voor hun uitvoeringsbesluiten. De omzetting van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU is zodoende afgerond.

De volgende teksten zullen in de loop van het jaar volgen :

  • ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen op federaal niveau : in september zal om het advies worden verzocht van de Commissie voor de overheidsopdrachten ;
  • voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten : fase van opstelling ;
  • ontwerp van KB "bestuur" : fase van opstelling.