Documentatie e-Sender

Wat is een e-Sender?

Als e-Sender ontwikkelt u een platform waarmee aanbestedende overheden overheidsopdrachten kunnen lanceren. Met uw systeem kunnen zij bestekdocumenten en aankondigingsformulieren opstellen. Deze aankondigingsformulieren worden vanuit uw systeem naar e-Notification verstuurd. Op de voorziene publicatiedatum zal e-Notification de verstuurde aankondigingen bekendmaken, hetzij enkel op nationaal niveau (BDA), hetzij ook op Europees niveau (TED).

Wat zijn onze vereisten?

De aanbestedende overheden die uw platform gebruiken, moeten gekend zijn op het e-Procurement platform.

In eerste instantie moet de organisatie geregistreerd zijn op ons platform. Dit dient te gebeuren door een eigen verantwoordelijke van de organisatie. Meer informatie over deze registratie vindt u in onze handleiding gebruikersbeheer voor superusers.

Pas wanneer de organisatie geregistreerd is, kan u ons als e-Sender het e-SenderID van de organisatie meedelen. Het e-SenderID is een identificatiecode die door de e‑Procurement helpdesk aan de juiste organisatie wordt gekoppeld. Hierdoor wordt het mogelijk om verstuurde aankondigingsformulieren automatisch in de correcte organisatie te publiceren en te beheren.

Daarnaast moet ook elke individuele gebruiker die vanuit uw platform een aankondigingsformulier verstuurt, geregistreerd zijn op het e-Procurement platform en aan de juiste organisatie zijn gekoppeld. Meer informatie over deze registratie vindt u in onze handleiding gebruikersbeheer voor openbare aankopers.

Zolang de registratie van organisatie, e-SenderID én gebruiker(s) niet correct werd uitgevoerd, wordt de publicatie van verstuurde bekendmakingen geweigerd.

Documentatie:

Hier vindt u de technische specificaties met betrekking tot de aankondigingsformulieren die u als e‑Sender kan gebruiken.

Het aankondigingsformulier wordt in XML-formaat opgesteld. Het formulier wordt vergezeld van een b-Sender (eveneens XML) op basis waarvan onze applicatie de beheersgegevens van het dossier kan invullen. Beide bestanden worden samengevoegd in een zip-bestand, dat ons vervolgens via e-mail wordt doorgestuurd.

Technische documentatie aankondigingsformulieren:

Europa:

Europese formulieren - Standaardformulieren voor overheidsopdrachten

Europese formulieren - XML schema's

Nationaal:

B-Sender Template

Nationale formulieren - XML schema's

Nationale formulieren - Word documenten

Contactgegevens:

Indien u interesse heeft om e-Sender te worden, kan u ons altijd contacteren:

FOD Beleid en Ondersteuning - Federale dienst e-Procurement 
Simon Bolivarlaan 30 Bus 1- WTC III - 1000 Brussel
e.proc@publicprocurement.be - +32 2 740 80 00