De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Gids omtrent de strijd tegen de sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (klassieke sectoren)

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

De federale regering heeft de maatregelen ter bestrijding van sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten aanzienlijk verstrengd.

Deze maatregelen worden hernomen in een gids die gericht is aan alle Belgische aanbestedende overheden. De meeste van deze maatregelen hebben betrekking op de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten. Echter worden ook  sleutelelementen aangereikt om de strijd tegen de sociale dumping voort te zetten in de loop van de uitvoering van de overeenkomst. 

Deze gids wordt aangevuld met een charter dat de verbintenisvoorstellen van de aanbestedende overheden bevat. Het spreekt voor zich dat de aanbestedende overheden bijkomende maatregelen kunnen nemen.

We herinneren eraan dat sociale dumping een geheel van misbruikpraktijken omvat alsook de omzeiling van wetgeving, waardoor :

 • oneerlijke concurrentie wordt mogelijk gemaakt door de arbeids- en werkingskosten op illegale wijze te minimaliseren
 • de rechten van werknemers worden geschonden en deze laatsten worden uitgebuit

Het probleem van sociale dumping is ook nefast voor onze economie want zij leidt tot oneerlijke mededinging en de teloorgang van arbeidsplaatsen.

Bepaalde punten van de gids hebben meer in het bijzonder betrekking op de “fraudegevoelige sectoren”: bouw, schoonmaak, bewaking, transport, vlees, ..

Om het goede voorbeeld te geven wordt het charter verplicht gesteld voor de federale overheden door middel van een omzendbrief, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Sector: 
Classic