Opdrachten voor werken en diensten in een fraudegevoelige sector

  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - Kanselarij

Artikel 36, § 4, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 en artikel 44, § 4, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017 bevatten specifieke verplichtingen voor de controle van de prijzen voor de opdrachten voor werken en diensten in een fraudegevoelige sector.

Dit wordt overigens ook aangegeven in punt 8 van de gidsen omtrent de strijd tegen de sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

In de artikelen 2, 13°, van de voormelde koninklijke besluiten wordt de opdracht voor diensten in een fraudegevoelige sector gedefinieerd als “een opdracht voor diensten geplaatst in het kader van de in artikel 35/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde activiteiten die onder het toepassingsgebied vallen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden”.

Bovendien wordt in de beperking van de onderaannemingsketen zoals voorzien in artikel 12/3, § 2, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten eveneens verwezen naar dit begrip van een fraudegevoelige sector.

Artikel 35/1 van de voormelde wet van 12 april 1965 bepaalt dat de betrokken werken en diensten worden bepaald door de Koning na eenparig advies van de bevoegde paritaire comités of subcomités.

De betrokken sectoren worden in de onderstaande tabel vermeld.  

Koninklijk besluit

Sector (paritair comité)

KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake de metaal-, machine- en elektrische bouw.

De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

Dit is het Paritair Comité 111.

KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren, gewijzigd door het KB van 11/09/2013.

De werken of diensten in de voedingsnijverheid of de handel in voedingswaren die zijn vermeld in de bijlage bij het besluit.

KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde schoonmaakactiviteiten.

De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de schoonmaak.

Dit is het Paritair Comité 121.

KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de bouwsector.

De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf.

Dit is het Paritair Comité 124.

KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten van stoffering en van houtbewerking.

De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

Dit is het Paritair Comité 126.

KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2, en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde landbouwactiviteiten.

De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de landbouw.

Dit is het Paritair Comité 144.

KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde tuinbouwactiviteiten.

De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Dit is het Paritair Comité 145.

KB van 17/08/2013  tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake elektriciteit.

De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. 

Dit is het Paritair Subcomité 149.01.

KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake bewaking en/of toezicht.

De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Dit is het Paritair Comité 317.

U kunt deze tabel in PDF-formaat downloaden via onderstaande link.

Sector: 
Classic - Speciale