De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Documenten

Documentatie

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 31 maart 2022.

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving

(2) Koninklijk besluit van 17december 2021 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2021..

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving

Ministeriële besluiten

Drempels van toepassing vanaf 1 januari 2022 (doc. 7)

Ministerieel besluit van 8 december 2021 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

 • Type: 
  Ministeriële besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving

Omzendbrief

Artikel  3, 3° van de ‘wet gender mainstreaming’ voorziet in de integratie van de genderdimensie in de toekenningsprocedures voor overheidsopdrachten. Om de uitvoering van deze wettelijke verplichting te ondersteunen, heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een handleiding en een checklist rond dit onderwerp uitgewerkt.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Checklist

Pagina's