Gevolgen van de gezondheidsmaatregelen ingevolge Covid-19 op de overheidsopdrachten – FAQ

1.   Mag ik gebruik maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of een versnelde procedure ? (vraag voor aankopers)

2.   Kan in de termijnen voor de indiening van de offertes aanpassen ? (vraag voor de aankopers)

3.   Kan ik een verlenging van de geldigheidsduur van de offertes aanvragen? (vraag voor aankopers)

4.   Moet ik het bevel geven om de werken aan te vatten? (vraag voor de aankopers)

5.   Mag ik ervan afzien om de procedure verder te zetten indien offertes werden ingediend maar nog geen enkele beslissing werd genomen ? (vraag voor de aankopers)

6.   Kan ik de procedure na de gezondheidscrisis reactiveren wanneer de termijn voor de indiening van de offertes is verstreken, maar er nog geen gunningsbeslissing is genomen? (vraag voor de aankopers)

7.   Kan ik een elektronische aangetekende zending versturen?  (vraag voor de aankopers)

8.   Hoe kan ik gekwalificeerde dienstverleners vinden voor het elektronisch verzenden van aangetekende zendingen? (vraag voor de aankopers)

9.   Ingevolge de covid-19 crisis stel ik als aanbestedende overheid vast dat de goede uitvoering van de opdracht in het gedrang kan komen. Welke acties kan ik ondernemen ? (vraag voor aankopers)

10. Kan ik als opdrachtnemer de maatregelen in het kader van de bestrijding van het covid-19 virus en de gevolgen die hieruit voortvloeien inroepen als onvoorzienbare omstandigheid in het kader van de uitvoering een overheidsopdracht ?  (vraag voor opdrachtnemers)

11. Om welke vormen van herziening kan ik verzoeken in geval van ontwrichting van het contractueel evenwicht? (vraag voor opdrachtnemers)

12. Vanaf wanneer is er sprake van een zeer belangrijk nadeel ?  (vraag voor opdrachtnemers)

13. Wat met de naleving van de vormvoorschriften bij het inroepen van onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer ? (vraag voor opdrachtnemers)