Hoe een offerte indienen vergezeld van een volmacht ?

Gelet op Artikel 82 §3 van het KB van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren is een niet-elektronisch ondertekend en ingescand volmachtdocument rechtsgeldig. Dit document moet evenwel een authentieke of onderhandse akte zijn.

Indien de ondertekening van de offerte/aanvraag tot deelneming gebeurt door een gemandateerde, dan moet hij duidelijk zijn mandaat aantonen.

De gemandateerde voegt in zijn offerte/aanvraag tot deelneming de authentieke of de onderhandse akte toe als bewijs van zijn mandaat. Hij kan daarbij verwijzen naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte werd gepubliceerd.