Kan in de datum voor de indiening van de offertes nog verdagen ? (vraag voor de aankopers)

Als uw opdracht reeds bekendgemaakt werd, is het niet te laat om de datum voor de indiening van de offertes te wijzigen. De termijnen die in de reglementering voorzien zijn voor het indienen van de offertes zijn minimumtermijnen. Ze zouden dus kunnen worden verlengd indien nodig. Er zij op gewezen dat een aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 59 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de verplichting heeft om de termijnen voor de ontvangst van de offertes en de aanvragen tot deelneming vast te stellen rekening houdend met de complexiteit van de opdracht en de tijd die nodig is om de offertes voor te bereiden.

Het is in het belang van een aanbestedende overheid om voldoende interessante en kwalitatieve offertes te kunnen ontvangen. De covid-19 crisis veroorzaakt immers vaak ernstige gevolgen voor de ondernemers. Als de ondernemers al niet hun deuren zonder meer hebben gesloten, werden ze geconfronteerd met een inkrimping van hun personeelsbestand, een reorganisatie van hun werkmethoden en soms zelfs met moeilijkheden om zich te bevoorraden of met moeilijkheden op het vlak van de beschikbaarheid van hun onderaannemers. Deze situatie kan ook leiden tot problemen bij het vaststellen van de prijzen en het tijdig indienen van offertes.

In het licht van hetgeen voorafgaat heeft een aanbestedende overheid er alle belang bij om na te gaan of de datum voor de indiening van de offertes moet worden uitgesteld. Deze kwestie moet geval per geval worden beoordeeld, waarbij rekening moet worden gehouden met de continuïteit van de openbare dienst en alle specifieke kenmerken van de opdracht.

Gezien de vele onzekerheden als gevolg van de covid-19 crisis kan een verlenging met ten minste een maand aangewezen zijn.

Afhankelijk van de gevolgde procedure wordt de indiening van de offertes opgeschort per post/e-mail of door de publicatie van een rechtzettingsbericht.

30 maart 2020