De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Kan ik als opdrachtnemer de maatregelen in het kader van de bestrijding van het covid-19 virus en de gevolgen die hieruit voortvloeien inroepen als onvoorzienbare omstandigheid in het kader van de uitvoering een OO ?

Vanzelfsprekend hangt één en ander af van de concrete situatie, maar in heel wat gevallen kan de uitvoering in het gedrang komen wegens, bijvoorbeeld, de verminderde beschikbaarheid van personeel ingevolge het in medische quarantaine plaatsen van personen en/of het feit dat rekening moet gehouden worden met de maatregelen omtrent social distancing (voor functies waarbij telewerk niet kan toegepast worden), waardoor zich ingrijpende wijzigingen opdringen wat de arbeids- en werforganisatie betreft. Sommige bedrijven die niet opgenomen zijn in de lijst van essentiële bedrijven en die in de onmogelijkheid verkeren om deze laatste maatregelen omtrent social distancing te respecteren, werden intussen verplicht gesloten. Deze omstandigheden kunnen zodoende, in sommige gevallen, een ontwrichting van het contractueel evenwicht met zich meebrengen in het nadeel van de opdrachtnemer, waardoor zich een wijziging van de opdracht opdringt (zie artikel 38/9 koninklijk besluit van 14 januari 2013). De maatregelen in het kader van de bestrijding van het covid-19 virus zullen echter niet automatisch een onvoorzienbare omstandigheid in de voormelde zin inhouden, maar afhangen van de concrete situatie, hetgeen geval per geval beoordeeld moet worden.

De opdrachtnemer moet de aanbestedende overheid hiervan schriftelijk in kennis stellen, waarbij hij de onvoorzienbare feiten of omstandigheden moet vermelden, en dit binnen een termijn van dertig dagen. Zie, voor verdere uitleg over de formaliteiten die hierbij nageleefd moeten worden, de afzonderlijke FAQ die hieromtrent werd opgemaakt.

Het valt aan te raden de opdrachtdocumenten te consulteren van de betreffende opdracht. Daarin zou immers een herzieningsclausule moeten zijn opgenomen, waarin de modaliteiten voor de herziening van de opdracht worden bepaald wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder.

Evenwel, ook als een dergelijke clausule niet voorzien is in de opdrachtdocumenten, wordt de in artikel 38/9 van het koninklijk besluit van 4 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten vermelde regeling geacht van rechtswege van toepassing te zijn. De aanbestedende overheid zal de opdracht in een dergelijk geval slechts kunnen aanpassen voor zover dit onder één van de andere toegelaten wijzigingsmogelijkheden valt.

30 maart 2020 (FAQ Covid-19)