De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Kan ik de procedure na de gezondheidscrisis reactiveren wanneer de termijn voor de indiening van de offertes is verstreken, maar er nog geen gunningsbeslissing is genomen? (vraag voor de aankopers)

Het is mogelijk om een procedure waarvoor offertes zijn ontvangen, maar waarbij nog geen gunningsbeslissing werd genomen, opnieuw te activeren.

De aanbestedende overheid moet daarbij als volgt te werk gaan:

Na de crisis en vóór de gunning van de opdracht zal de aanbestedende overheid de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, schriftelijk moeten verzoeken of hij ermee instemt zijn offerte te handhaven.

Indien hij hiermee instemt, kan de gunning en de sluiting van de opdracht plaatsvinden.

Als hij alleen toestemming geeft onder voorbehoud van een wijziging, kan de opdracht aan hem worden gegund onder de dubbele voorwaarde dat de omstandigheid (in dit specifieke geval de covid-19 gezondheidscrisis) zich heeft voorgedaan na de uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de indiening van de offertes en dat zijn offerte de economisch meest voordelige blijft.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, richt de aanbestedende overheid zich:

1° hetzij achtereenvolgens, volgens de rangschikking, tot de andere regelmatige inschrijvers (waarbij toepassing wordt gemaakt van de dubbele hierboven vermelde voorwaarde) ;

2° hetzij gelijktijdig alle andere regelmatige inschrijvers met een verzoek hun offertes te herzien op basis van de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht. De aanbestedende overheid moet de opdracht gunnen en sluiten op basis van de offerte die de economisch meest voordelige is geworden. De gevraagde wijzigingen moeten ook het gevolg zijn van omstandigheden die zich na de limietdatum en -uur voor de indiening van de offertes hebben voorgedaan.

(zie artikel 89 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)

30 maart 2020  (FAQ Covid-19)