Mag ik ervan afzien om de procedure verder te zetten indien offertes werden ingediend maar nog geen enkele beslissing werd genomen ? (vraag voor de aankopers)

Wanneer de covid-19 crisis een aanzienlijke impact heeft op een opdracht waarvoor offertes zijn ingediend maar nog geen gunningsbeslissing is genomen, kunt u beslissen om van de procedure af te zien, bijvoorbeeld wanneer de opdracht irrelevant is geworden of wanneer de begrotingssituatie een drastische herschikking van de middelen vereist aangezien de aanbestedende overheid nieuwe uitdagingen moet aangaan ingevolge covid-19 (zie artikel 85 van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten). Er moet echter wel voor worden gezorgd dat uw beslissing goed wordt gemotiveerd.

De situatie moet geval per geval worden onderzocht, waarbij rekening moet gehouden worden met de continuïteit van de openbare dienst.

30 maart 2020