Wat is een CPV-code ?

Een aanbestedende overheid moet bij het uitschrijven van een overheidsopdracht een “CPV”-code toekennen aan deze opdracht. Ze kan hierbij enkel een hoofdcode, maar ook één of meerdere subcodes toekennen.

Deze CPV-code, voluit Common Procurement Vocabulary (EG verordening nr 2195/2002), dient te worden geselecteerd uit de nomenclatuur in e-Notification. Deze lijst omvat de meest courante producten, diensten, leveringen en werken bij overheidsopdrachten.

De code heeft twee doelstellingen:

  1. Unieke referentie van het product / de dienst / de levering / de werken waarvoor een opdracht wordt gepubliceerd en die als zoekcriterium kan worden gebruikt.
  2. Bij Europese aanbestedingen wordt de hoofd-CPV-code in de titel overgenomen als referentie.

Bij overheidsdiensten bestaat toch wat verwarring over het gebruik. De code die je selecteert, slaat op de opdracht waarvoor offertes/aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend. Bijvoorbeeld: een school die software aankoopt voor haar netwerk, moet code “48200000 – netwerksoftware ” gebruiken en niet code “80000000 – diensten voor onderwijs en opleiding".

Een correcte CPV-code bevordert de kwaliteit van de offertes/aanvragen tot deelneming.

Extra tip: als aankoper kan je best een zo gedetailleerd mogelijke CPV-code selecteren. Op die manier zal je opdracht ook worden gevonden door ondernemingen die algemene CPV-codes als zoekcriterium gebruiken.