De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Aankoopbeleid van de federale overheid

Overheidsopdrachten zijn een zeer complexe materie. Slechts weinigen binnen de federale overheid beschikken over voldoende kennis om overheidsopdrachten te lanceren en af te werken volgens de regels van de kunst.

Het gevolg hiervan is dat veel aanbestedende overheden een opvallend groot aantal kleine opdrachten lanceren (overheidsopdrachten van minder dan € 5500,00, exclusief BTW). Bij deze opdrachten zijn de administratieve geplogenheden namelijk uiterst gering.

Het nadeel van deze versnippering is dat de aanbestedende overheid de kans laat liggen om schaalvoordelen te benutten, wat nefaste gevolgen heeft voor de prijs. Bovendien druist het opsplitsen van opdrachten in tegen de wettelijke voorschriften.

Het federale aankoopbeleid is er op gericht een gezond evenwicht te vinden tussen centralisatie en decentralisatie, waarbij het einddoel blijft de meest geschikte producten/diensten te verwerven voor de gunstigste prijs.

Vanaf het jaar 2010 staan een aantal doelstellingen centraal:
 

  • Het maximaal gebruiken van eProcurement
  • Het bereiken van schaalvoordelen door het aanmoedigen van opdrachtencentrales
  • Het versterken van het Federaal Netwerkoverleg van aankopers

In het raam van de bestuursovereenkomst van de FOD Beleid en Ondersteuning, heeft het Kenniscentrum Aankoopbeleid en Advies het modern aankoopbeleid geformaliseerd in een werkdocument.