De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Toekomstig e-Procurement platform

Op 4 september 2020 heeft de Ministerraad de goedkeuring gegeven om te starten met een project ter vervanging van het huidige e-Procurement platform. In de plaats van de huidige toepassingen komt een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform tegen het einde van het eerste kwartaal 2023. Met dit toekomstig platform verzekert de FOD BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van haar dienstverlening inzake overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast zullen ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten worden aangeboden. 

DOELSTELLING

De meest prioritaire doelstelling van dit project is het verzekeren van de continuïteit. Vandaag wordt het huidige platform gebruikt door meer dan 100.000 eindgebruikers en zijn er meer dan 5.500 aanbestedende overheden aangesloten. Er worden elk jaar meer dan 20.000 opdrachten op het platform bekendgemaakt en meer dan 150 raamovereenkomsten worden er gedeeld. In 2023 zal enerzijds het onderhoudscontract voor het huidige platform zijn einde kennen en zal anderzijds de Europese Commissie het gebruik van volledig nieuwe aankondigingsmodellen (“eForms”) verplichten. De belangrijkste doelstelling bestaat er dus in om voor de modules die vandaag gebruikt worden een vlotte overgang te verzekeren naar een gebruiksvriendelijk en performant nieuw e-Procurement platform. 

BASISVERSIE

In eerste instantie zal een zogenaamde “basisversie” van het toekomstig platform worden ontwikkeld. Deze basisversie herneemt de functionaliteiten die reeds aanwezig zijn in het huidige platform. De focus ligt hierbij m.a.w. op het vervangen van de bestaande toepassingen (e-Notification, e-Tendering, UEA en e-Catalogue). 

In de basisversie, die opgeleverd zal worden in het eerste kwartaal van 2023, zullen de volgende functionaliteiten ontwikkeld worden: 

Een nieuwe en uitgebreide e-Catalogue module 

 • Contractbeheer  
 • Catalogi 
 • Aanvragen 
 • (opvolging van) Bestelbonnen  
 • Gebruikers -en organisatiebeheer 
 • API 

Een uitgebreide toelichting van deze functionaliteiten kan je hier vinden. 

Nieuwe en geïntegreerde e-Notification, e-Tendering en UEA-modules

 • Publicaties (met de nieuwe eForms) 
 • Krachtige zoekmotor en zoekprofielen 
 • Een geïntegreerd Uniform Europees Aanbestedingsdocument UEA  
 • Uitnodigen tot deelneming 
 • Het indienen van aanvragen tot deelneming en offertes 
 • Openen van offertes en aanvragen tot deelneming 
 • Forum 
 • Pitches (organiseren van online meetings met ondernemingen) 
 • Challenges & Solutions (op een snelle manier kenbaar maken van problemen waarvoor een innovatieve oplossing wordt gezocht alsook het kenbaar maken van reeds bestaande innovatieve oplossingen) 

Een uitgebreide toelichting van deze functionaliteiten kan je hier vinden. 

BIJKOMENDE FUNCTIONALITEITEN 

In 2021 werd een parallel traject gestart om na te gaan welke uitbreidingen nog zouden kunnen toegevoegd worden aan de basisversie van het toekomstige e-Procurement platform. Deze bijkomende functionaliteiten hebben tot doel het aankoopproces – en dan vooral bepaalde stappen in de plaatsingsprocedure – nog verder te ondersteunen en het platform zo stapsgewijs uit te bouwen tot een end-to-end aankoopplatform. 

Hieronder volgt een overzicht van de beoogde functionaliteiten, gerangschikt volgens hun gepercipieerde meerwaarde (hoogste eerst):

 • Vloeiboek digitaliseren
 • Begeleiden van actoren
 • Templates 
 • Clausulebibliotheek
 • (Semi)automatisch evalueren
 • Delen van dossiers

PROJECTWERKING

Dit project wordt gestuurd en uitgevoerd vanuit de dienst Applicatiebeheer en Ondersteuning binnen DG Federal Accountant & Procurement – FOD BOSA.
We zullen op regelmatige tijdstippen de nieuwste ontwikkelingen bekendmaken op deze site.

Het e-Procurement aankoopplatform zal daarnaast ook voortdurend evolueren. Wijzigingen aan het regelgevend of technologisch kader zullen op regelmatige basis tot een aanpassing van het platform leiden. Daarnaast zullen bestaande functionaliteiten en diensten steeds verder worden geoptimaliseerd.  

STAND VAN ZAKEN

We zullen op regelmatige basis een stand van zaken geven. Deze stand van zaken kan je vinden in ons nieuwssectie

Op regelmatige basis organiseren wij ook demonstraties van het toekomstig platform. Tijdens deze demonstraties wordt de vooruitgang in de ontwikkeling van het platform getoond. Wil je hier ook bij betrokken worden? Raadpleeg dan op regematige basis onze kalender. Hier zullen alle openbare activiteiten worden aangekondigd.

Wil je liever de uitnodigingen per mail ontvangen? Dat kan ook. Stuur dan een aanvraag naar ons emailadres. Ook vragen, opmerkingen of suggesties mag je naar dit adres sturen.