De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Het federaal aankoopoverleg

Door middel van het KB van 22/12/2017, inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten dat in werking trad op 26/01/2018, wordt de nieuwe werkwijze vastgelegd inzake het aankoopmodel dat wordt gevolgd binnen de federale overheid en dat de volgende doelstellingen beoogt.

Dit zogenaamde “hybride” federaal aankoopmodel berust op 3 pijlers:

  • Een sterk federaal aankoopoverleg dat de gemeenschappelijke behoeften van de verschillende federale entiteiten identificeert, coördineert en beslissingen terzake neemt. Hiervoor werd een overlegorgaan opgericht, dat SFA (Strategisch Federaal Aankoopoverleg) wordt genoemd en waarin deelnemers zetelen van de belangrijkste federale instellingen;
     
  • Centralisatie en professionalisering van het aankoopgebeuren binnen de verticale entiteiten. Per thema waarvoor een gemeenschappelijke opdracht wordt opgestart wordt een TOFA opgericht (Tactisch en Operationeel federaal aankoopoverleg) bestaande uit de entiteit die de overheidsopdracht zal uitvoeren en deelnemers van andere federale instellingen die samen het bestek uitschrijven en indien gewenst samen beslissingen nemen inzake de gunning van de opdracht. Men onderscheidt binnen de federale instellingen de actieve en passieve deelnemers vastgelegd met het KB van 22/12/2017;
     
  • Een horizontale entiteit, het dienstencentrum Procurement genoemd, die ondersteuning biedt aan de verticale entiteiten doorheen het volledige verwervingstraject (coherente regelgeving, juridische ondersteuning, verzamelen en ter beschikking stellen van beleidsinformatie, opleidingen, e-procurement,  opdrachtencentrales, Behoeftedefinitie met lange termijn planning & identificatie opportuniteiten, Tools & Applicaties met end-to-end platform …).