De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Gemeenschappelijke overeenkomsten (GO) passieve deelnemers

Deze pagina betreft geen vooraankondiging of aankondiging van een gemeenschappelijke overeenkomst in de zin van art. 60 en 61 van de wet van 17 juni 2016. Hiervoor dient u zich te wenden tot het Bulletin der Aanbestedingen.

Context

Het Koninklijk Besluit van 22 december 2017, inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid, bepaalt dat het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) beslist voor welke overheidsopdrachten een gemeenschappelijke overeenkomst (GO) zal gerealiseerd worden.

Het SFA-secretariaat, dat deel uitmaakt van het dienstencentrum Procurement van FOD BOSA, dient de passieve deelnemers over deze GO’s te informeren.

Onder passieve deelnemers dient volgens het KB van 22 december 2017 te worden beschouwd:

  1. De administratieve openbare instellingen bedoeld in art. 2, eerste lid, 3°, van de wet van 22 mei 2003;
  2. De openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in art. 3, §2, van het KB van 3 april 1997;
  3. De politiediensten bedoeld in art. 2, 2°, van de wet van 7 december 1998;
  4. Andere federale aanbestedende overheden, die vallen onder de criteria van art. 2, 1°, a) of c) van de wet van 17 juni 2016.

Elke passieve deelnemer die interesse heeft om deel te nemen aan een GO, dient binnen de twee maanden na het online plaatsen van het voorstel, een “Intentieverklaring” over te maken aan het SFA-secretariaat. (Een intentieverklaring is niet vereist voor bepaalde speciaal geïdentificeerde contracten en uitsluitend voor politiezones, hulpverleningszones, politiescholen, brandweerscholen)

Elke passieve deelnemer kan, indien hij dat wenst, ook deelnemen aan het Tactisch-Operationeel Federaal Aankoopoverleg (TOFA), waarin de technische specificaties voor een welbepaalde GO worden bepaald. Hij doet dit door het versturen van een e-mail met de gegevens van zijn vertegenwoordiger(s) naar het SFA-secretariaat binnen de maand na het online plaatsen van de GO.

Opmerking: indien u uw interesse voor een bepaalde GO niet tijdig meedeelt aan het SFA-secretariaat, kan u achteraf niet meer toetreden tot deze overeenkomst. Het betreft hier een gesloten systeem per GO.

Van zodra de inhoud van de GO werd vastgelegd, zal het SFA-secretariaat het document “Definitieve deelname” ter beschikking stellen van alle passieve deelnemers die hun “Intentieverklaring” tijdig hebben bezorgd. Door het invullen van deel III van het document “Definitieve deelname” (= aansluitingsovereenkomst) kan de passieve deelnemer zijn definitieve toetreding tot de GO bevestigen. Het aansluitingsdocument, aangevuld met geraamde hoeveelheden en/of budget en goedgekeurd door het financieel controleorgaan en de titularis bevoegd voor de plaatsing van de overheidsopdracht, moet binnen de twee maanden na ontvangst van het document aan het SFA-secretariaat worden overgemaakt.

Opmerking: wanneer de aansluitingsovereenkomst niet tijdig aan het SFA-secretariaat werd overgemaakt, zal u niet kunnen deelnemen aan deze gemeenschappelijke overeenkomst. Het betreft hier een gesloten systeem per GO.

Praktisch: Hoe deelname bevestigen?

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle voorstellen tot gemeenschappelijke overeenkomsten (GO), waaraan u als passieve deelnemer kan deelnemen.

STAP 1: “Intentieverklaring”

Indien u als passieve deelnemer interesse heeft om deel te nemen aan een voorgestelde GO, dient u binnen de twee maanden een “Intentieverklaring” over te maken aan het SFA-secretariaat. Een “Intentieverklaring” is nog geen definitieve bevestiging van uw deelname aan de GO.

Van zodra u de “Intentieverklaring” hebt overgemaakt, zal u op de hoogte worden gehouden van het verdere verloop van de opdracht (timing, technische specificaties, …).

U volgt hiervoor onderstaande stappen:

  1. u klikt op ‘INTENTIE’ naast de GO waarvoor u interesse hebt, u doet dit voor het verlopen van de deadline (twee maanden na het online plaatsen van de GO);
  2. in de e-mail vult u de grijs gemarkeerde velden in (naam instelling, onderwerp GO en contactpersoon voor uw instelling);
  3. u verstuurt deze e-mail naar SFA_SEC@bosa.fgov.be.

U dient uw “Intentieverklaring” uiterlijk tegen de datum zoals vermeld in de kolom ‘INTENTIEVERKLARING’ te bezorgen.

Indien gewenst kan u deelnemen aan het TOFA, waarin de behoeften van de deelnemers met betrekking tot het domein van de gemeenschappelijke overeenkomst gecentraliseerd, geïntegreerd en gestandaardiseerd worden. U stuurt hiervoor binnen de maand na het online plaatsen van het voorstel een e-mail aan het SFA-secretariaat (SFA_SEC@bosa.fgov.be), met vermelding van uw vertegenwoordiger(s).

STAP 2: “Definitieve deelname”

Enkel indien u tijdig een “Intentieverklaring” aan het SFA-secretariaat hebt bezorgd, zal u van zodra het bestek gefinaliseerd is het document “Definitieve deelname” inclusief de inhoud van de GO ontvangen.

Indien u beslist uw “Intentieverklaring” op basis van de inhoud van de GO om te zetten in een “Definitieve deelname” (engagement met raming naar hoeveelheden en/of budget), dient u de ingevulde en ondertekende aansluitingsovereenkomst (deel III van het document “Definitieve deelname”) binnen de twee maanden na ontvangst ervan terug te bezorgen aan het SFA-secretariaat.

U volgt hiervoor onderstaande stappen:

  1. u vult het document “Definitieve deelname” in;
  2. u legt het document ter advies en ondertekening voor aan uw financieel controleorgaan en uw titularis bevoegd voor de plaatsing van de overheidsopdracht;
  3. u verstuurt de ingevulde en ondertekende aansluitingsovereenkomst (deel III van het document “Definitieve deelname”) naar SFA_SEC@bosa.fgov.be.

U dient uw “Definitieve deelname” uiterlijk twee maanden na het ontvangen van het document te bevestigen.

Vragen over de inhoud van de gemeenschappelijke overeenkomst?

Voor meer informatie over de inhoud van de GO, kan u zich wenden tot de contactpersoon van de leading organisatie, zoals vermeld in onderstaand overzicht.

Problemen?

Voor problemen of vragen bij het deelnemen aan een TOFA, bevestigen van uw “Intentieverklaring” of “Definitieve deelname” kan u zich richten tot het SFA-secretariaat op volgend e-mailadres: SFA_SEC@bosa.fgov.be.

Overzicht gemeenschappelijke overeenkomsten in de fase "Intentieverklaring"

 

ONDERWERP

INTENTIEVERKLARING

CONTACTPERSOON

LEADING ORGANISATIE

220 – Outplacement, begeleiding en opleiding coaching

[VOORSTEL]

 

03/08/2022

INTENTIE

De politiezones, hulpverleningszones, politie- en brandweerscholen mogen NIET deelnemen (contract gelimiteerd tot de federale organisaties)

bjorn.maras@bosa.fgov.be

221 – Metalen rekken

(Forcms-MM-149)

[VOORSTEL]

 

03/08/2022

INTENTIE

 

bjorn.maras@bosa.fgov.be

222 –Schermen, audiosystemen en toebehoren

(Forcms-AIT-150)

[VOORSTEL]

 

29/08/2022

INTENTIE

 

bjorn.maras@bosa.fgov.be