De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Gebruiksvoorwaarden voor e-Procurement platform

Inhoudsopgave

Versie 09/07/21

Inleiding

Lees deze voorwaarden en de handleidingen vooraleer gebruik te maken van het elektronisch systeem. De diensten zijn vrij te gebruiken, maar voor bepaalde diensten zal er een gratis registratie gevraagd worden. Meer informatie over hoe we met uw gegevens omgaan vindt u op volgende pagina's:
https://www.publicprocurement.be/nl/gebruiksvoorwaarden-en-toegankelijkheid-van-de-diensten#bescherming
https://www.publicprocurement.be/nl/privacyverklaring-ondernemers
https://www.publicprocurement.be/nl/privacyverklaring-aankopers
Voor bepaalde handelingen op onze applicaties is enige voorkennis nodig. Deze kennis kan u verwerven door onze handleidingen en checklists integraal te lezen. Deze zijn beschikbaar op het platform, zowel voor aankopers als voor ondernemingen.

Top

 

Definities

De website

De "website" verwijst naar de door de FOD Beleid en Ondersteuning (hierna FOD BOSA) beheerde website https://my.publicprocurement.be met haar bijkomende componenten e-Notification, e-Tendering, e-Auction, e-Awarding en e-Catalogue , naar de demowebsites en haar bijkomende componenten bereikbaar via https://mydemo.publicprocurement.be, en naar de UEA-toepassing en haar demoversie. De “website” verwijst eveneens naar alle inhoud en diensten die door de FOD BOSA via de website worden aangeboden.

Top

 

Account

Een account vertegenwoordigt de machtiging van een individuele gebruiker om in te loggen op en gebruik te maken van de diensten van deze website en haar bijhorende componenten en dient als identiteit van een gebruiker op deze website.

Top

 

De gebruiker

"De gebruiker", "u" en "uw" verwijzen naar de individuele persoon, het bedrijf of de organisatie die de website en haar bijhorende componenten en/of diensten bezoekt of gebruikt; die toegang heeft tot of gebruik maakt van enig deel van de account; of die het gebruik van de account instrueert bij de uitvoering van zijn functies.

Top

 

Diensten

De "diensten" verwijzen naar de toepassingen die door de FOD BOSA op deze website worden aangeboden, zoals – niet beperkend – e-maildiensten, download- en uploaddiensten, ondertekeningsdiensten, veilingen, fora, publicatiemodules, zoekmotoren en/of andere uitwisselings- en communicatievoorzieningen die zijn ontworpen om u in staat te stellen overheidsopdrachten te behandelen.

Top

 

Inhoud

“Inhoud” verwijst naar, maar is niet beperkt tot, tekst, gegevens, artikelen, afbeeldingen, foto's, grafieken, ontwerpen en andere materialen die beschikbaar zijn op de website; “Gebruikersinhoud” verwijst naar inhoud al dan niet geschreven, gecreëerd of geüpload door onze gebruikers; “Uw inhoud” verwijst naar alle inhoud die u op en/of via de website aanmaakt.

Top

 

Vertrouwelijke inhoud

Vertrouwelijke inhoud is alle niet-openbare informatie die door een gebruiker aan andere gebruikers wordt bekendgemaakt die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet weten dat zij, onder de omstandigheden van de bekendmaking en de aard van de informatie, vertrouwelijk is voor de bekendmakende partij.

Top

 

FOD BOSA

"FOD BOSA", "wij/we" en "ons/onze" verwijzen naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning evenals naar zijn ambtenaren, mandaathouders en overige personeelsleden, statutair dan wel contractueel, en naar zijn onderaannemers.

Top

 

Toepassingen

De diensten bestaan uit toepassingen, zoals een openbare website en uit een elektronisch systeem van communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbesteders en ondernemers. De toepassingen zijn onder deze voorwaarden vrij te gebruiken, maar voor bepaalde diensten is een voorafgaande registratie vereist.

Top

 

Openbare website

Eenieder heeft via de website vrij toegang tot publicaties van marktconsultaties, vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gunning evenals tot informatie over de plaatsing van overheidsopdrachten in het algemeen, m.i. v. handleidingen voor o.m. het gebruik van e-Notification en e-Tendering.

Top

 

Elektronisch systeem van communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbesteders en ondernemers

Dit systeem laat toe aankondigingen van opdrachten te publiceren en volledig elektronisch een opdracht te plaatsen. Alleen aanbesteders zijn gerechtigd om overheidsopdrachten te plaatsen via deze modules.

Top

 

Aanvaarding en toepassing gebruiksvoorwaarden

Door zich te registreren aanvaardt de gebruiker deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, dan heeft u geen recht op toegang of gebruik van de diensten, waarvoor voorafgaandelijke registratie vereist is. Om de applicaties die deze website aanbiedt te gebruiken dient u te erkennen dat u over de noodzakelijke kennis hieromtrent beschikt.

Top

 

Bevoegdheden

Aanbesteders dragen er zorg voor dat het gebruik van het elektronisch systeem voor de plaatsing van overheidsopdrachten uitsluitend geschiedt door personen die bevoegd dan wel gevolmachtigd zijn om een of meer taken uit te voeren. FOD BOSA controleert niet of geregistreerde gebruikers daadwerkelijk bevoegd dan wel gevolmachtigd zijn en over de gebruikersrechten beschikken. Voor meer informatie zie punt 6.

Top

 

Doelgebonden gebruik

Elk gebruik van de diensten dient te kaderen binnen de wetgeving overheidsopdrachten en conform te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten, ook al zou een applicatie u de vrijheid geven anders te handelen. Voorbeelden:

 • Oneigenlijk gebruik van een publicatieformulier.
 • Een te korte indieningstermijn vooropstellen.
 • De ondertekeningsmodule op e-Tendering uitschakelen waar de wetgeving een handtekening oplegt.

Elk oneigenlijk gebruik is verboden. Voorbeelden van oneigenlijk gebruik:

 • Een server van de FOD BOSA of van haar partners of een netwerk dat daarmee is verbonden beschadigen, onbruikbaar maken, overladen, aantasten of infecteren met een virus.
 • Andere gebruikers die geen deel uitmaken van uw organisatie in hun gebruik beperken of hen het gebruik van de diensten verhinderen.

Vertrouwelijke inhoud mag onder geen beding aan derden worden medegedeeld. Enkel berichten met gepaste inhoud mogen op de website worden gepost. Enkel materiaal met legale inhoud mag via de website worden verstuurd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud, die hij oplaadt en de eventuele eigendomsrechten, die er op zouden rusten.

 

 

Top

 

Explicitering verantwoordelijkheid als ondernemer

 

 • Beheer accounts
  • De applicaties werken met een persoonlijk account en niet met een bedrijfsaccount. De in uw persoonlijk account opgegeven firmagegevens en de actualisatie ervan, vallen onder uw hoede. Hetzelfde geldt voor het bijhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord op onze applicaties. U doet er alles aan deze gegevens te beveiligen en verspreiding ervan tegen te gaan. Indien u deze gegevens toch doorgeeft, valt dit volledig onder uw verantwoordelijkheid.
  • U bent verplicht het wachtwoord dat u door de helpdesk of door onze applicatie toegekend werd, onmiddellijk te wijzigen. (de enige uitzondering hierop is het wachtwoord dat u bij de uitnodiging tot deelname aan een beperkt dossier werd toegekend. Dit wachtwoord kan u niet wijzigen).
  • U mag met eenzelfde account slechts op 1 apparaat tegelijkertijd ingelogd zijn. Op dit apparaat mag u met uw account op slechts 1 browser tegelijkertijd ingelogd zijn. Voordat u van browser verandert, moet u uw browser via de menubalk van uw browser afsluiten, en niet via het kruisje.
 • Messaging
  • U zorgt voor de opvolging van overheidsopdrachten op het platform e Notification, zelfs als u gebruik maakt van een messaging. Het niet-ontvangen van een messaging of het ontbreken van informatie in de messaging kan geenszins aanleiding geven tot een schadevergoeding.
 • Elektronisch inschrijvingsformulier
  • Indien het elektronisch inschrijvingsformulier door de aanbestedende overheid geactiveerd werd, dient u als ondernemer de juiste gegevens in te vullen.
 • Onherroepelijke registratie van elke actie
  • Hoewel e-Tendering het toelaat om documenten te verwijderen, dient u er rekening mee te houden dat elke indiening als een formele actie wordt beschouwd. De indieningsruimte mag NIET als werkruimte beschouwd worden waar documenten zonder consequenties ingetrokken of vervangen kunnen worden; integendeel. Elke actie wordt geregistreerd en de verwijdering van documenten moet door middel van een verwijderingsrapport en digitale handtekening bekrachtigd worden (*). Bovendien zullen documenten nog steeds aan de aanbestedende overheid overhandigd worden als het verwijderingsrapport niet op e-Tendering ondertekend werd. Het ondertekende verwijderingsrapport geeft echter wel aan dat met deze documenten geen rekening mag gehouden worden. (*) Voor zover de aanbesteder de handtekening op e-Tendering verplicht.
 • Wat betreft e-Catalogue
  • U duidt als ondernemer de juiste personen aan die toegang mogen hebben tot een dossier in e-Catalogue, met als doel het beheren van catalogi en bestellingen in e-Catalogue, en dit mede te delen aan de aanbestedende overheid die het dossier beheert.
  • U brengt als ondernemer de aanbesteder tijdig op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen bij de personen die toegang mogen hebben tot dossiers in e-Catalogue.
  • Indien in e-Catalogue bestellingen worden geplaatst op een catalogus van uw firma, bent u verantwoordelijk voor het opvolgen van deze bestellingen, zelfs al verstuurt e-Catalogue automatisch notificaties. Het niet-ontvangen van een notificatie of het ontbreken van informatie in de notificatie kan geenszins aanleiding geven tot een schadevergoeding.

 

Top

 

Explicitering verantwoordelijkheid als aanbesteder

 

 • Accountbeheer
  • U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord op onze applicaties. U doet er alles aan deze gegevens te beveiligen en verspreiding ervan tegen te gaan. Indien u deze gegevens toch doorgeeft, valt dit volledig onder uw verantwoordelijkheid.
  • U dient het wachtwoord dat u door de helpdesk of door onze applicatie toegekend werd, onmiddellijk te wijzigen.
  • Eenzelfde account mag slechts op 1 apparaat tegelijkertijd ingelogd zijn. Op dit apparaat mag u met uw account op slechts 1 browser tegelijkertijd ingelogd zijn. Voordat u van browser verandert, moet u uw browser via de menubalk van uw browser afsluiten, en niet via het kruisje.
 • Gebruik e-Notification en e-Tendering
  • Hoewel e-Notification u tal van voorgeprogrammeerde suggesties doet (bv. het standaard gebruik van het e-Tendering platform, een mogelijke openingsdatum, … ), dient u zelf na te gaan in hoeverre deze suggesties aan uw opdracht beantwoorden.
  • U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de aankondiging, de opgeladen opdrachtdocumenten, de inhoud van het PV van opening en alle andere inhoudelijke aspecten bij de door u gebruikte communicatiemedia.
  • Elektronische openingen mogen niet op een vrijdagnamiddag (van 12u tot 23u59) georganiseerd worden. De FOD BOSA heeft dit tijdslot voorbehouden om geplande onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. Organiseert u toch een opening op dit moment, dan kan de FOD BOSA niet garanderen dat u e-Tendering zal kunnen gebruiken.
 • Opening van de kluis
  • Elektronische openingen mogen niet op een vrijdagnamiddag (van 12u tot 23u59) georganiseerd worden. De FOD BOSA heeft dit tijdslot voorbehouden om geplande onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. Organiseert u toch een opening op dit moment, dan kan de FOD BOSA niet garanderen dat u e-Tendering zal kunnen gebruiken.
  • Na de opening dient u onmiddellijk de ontvangen bestanden op een door u beheerde beveiligde server te bewaren.
 • Zichtbaarheid van het dossier U bent zelf verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van uw dossier. Het dossier is standaard enkel zichtbaar voor uw eigen organisatie, de applicatie verstrekt de nodige functionaliteiten om dit – indien van toepassing - met de juiste organisaties te delen.
 • Archiefbeheer
  • Na de sluitingsdatum van het dossier (zie in het dossier op e-Notification bij de rubriek Beheergegevens en op e-Tendering bij Parameters) zal de FOD BOSA het dossier verwijderen. Concreet betekent dit dat de opdrachtdocumenten niet langer voor de ondernemers ter beschikking worden gesteld en na 5 jaar zelfs volledig verwijderd zullen worden. Voor e-Tendering zal na het sluiten van het dossier enkel het PV van opening ter beschikking worden gesteld. De ontvangen documenten (offerte, digitale handtekeningen) worden op dat moment definitief van onze servers verwijderd. De bewaring van de documenten in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten, de archiefwet of andere wetgeving ligt uitsluitend in handen van de aanbesteder.
 • Gebruik e-Senderpakketten
  • Indien u gebruik maakt van e-Senderpakketen aanvaardt dat bepaalde functionaliteiten op een andere manier moeten gebruikt worden, aanleiding kunnen geven tot vertragingen (bv. verwerking van aankondigingen) of dat deze niet beschikbaar zijn.
 • Gebruik e-Catalogue
  • Indien u een contract aanbiedt via e-Catalogue, bent u zelf verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van uw dossier. Het dossier is standaard enkel zichtbaar voor uw eigen organisatie, de applicatie verstrekt de nodige functionaliteiten om dit – indien van toepassing - met de juiste organisaties te delen.
  • U volgt en beheert de catalogi die opgeladen worden of zijn in een dossier, ook al verzendt e-Catalogue in bepaalde gevallen automatisch notificaties. Het niet-ontvangen van een notificatie of het ontbreken van informatie in de notificatie kan geenszins aanleiding geven tot een schadevergoeding.
  • U controleert en keurt de opgeladen catalogi goed, en dus voor de juistheid en volledigheid van de informatie die vervat zit in deze catalogi. Alle informatie over de artikelen, aankoopdienst en onderneming worden automatisch uit de finaal goedgekeurde versie van een catalogus gehaald. Bijgevolg kan e-Catalogue door foutieve informatie in bestellingen niet verantwoordelijk geacht worden voor enig probleem dat zou kunnen ontstaan.
  • U volgt de bestellingen die u aanmaakt op in e-Catalogue en keurt deze goed, ook al verzendt e-Catalogue in bepaalde gevallen automatisch notificaties. Het niet-ontvangen van een notificatie of het ontbreken van informatie in de notificatie kan geenszins aanleiding geven tot een schadevergoeding.
 • Gebruik e-Auctions
  • Indien u van plan bent elektronische omgekeerde veilingen te organiseren, neemt u eerst contact op met de FOD BOSA, beheerder van deze applicatie, om de zowel de toepasbaarheid, configuratie en planning van de veilingen te bespreken.
  • Behoudens de communicatie die e-Auctions zelf verricht naar de door u geselecteerde deelnemers, wordt u geacht deze deelnemers voldoende te hebben geïnformeerd via de publicatie, de bestekdocumenten en bijlage aan de uitnodiging voor de veiling.
  • Tijdens het verloop van een veiling wordt u geacht deze mee op te volgen en deze indien nodig, op eigen verantwoordelijkheid, te onderbreken

 

Top

 

Gebruikersbeheer

Toetredingsaanvragen tot een organisatie of bewerkingen aan een profiel worden door een superuser (verantwoordelijke binnen uw eigen organisatie) goedgekeurd. Als u de rol superuser hebt, dan bent u verantwoordelijke voor het gebruik van de e-Procurement applicaties binnen uw organisatie. U dient binnen uw organisatie een structuur uit te bouwen waarbij u in kaart brengt welke diensten overheidsopdrachten gaan plaatsen. Deze diensten dient u op het e-Procurement platform te registreren. Vervolgens dient u een zekere toegangsbeheer uit te werken; wie mag de aankondiging publiceren, wie mag de offerte ontvangen, ... Tot slot dient u de communicatie van de FOD BOSA binnen uw organisatie te verspreiden. Hieronder vindt u – niet exhaustief – een paar functies en eigenschappen die u hierbij helpen.

 • U bent het eerste aanspreekpunt tussen de (sub)organisatie en de FOD BOSA
 • U kan suborganisaties aanmaken
 • U kan gebruikers aanvaarden/uitsluiten voor een organisatie.
 • U kan de rollen van een gebruiker wijzigen
 • U kan gegevens van gebruikers en (sub)organisaties aanpassen
 • U kan door de gebruiker bewerkte profielen (meer bepaald gewijzigde rollen) goedkeuren/afkeuren

Bij elke actie van een gebruiker waarbij de gebruiker vraagt om zijn machtigingen te wijzigen of waarbij er een suborganisatie wordt aangemaakt, ontvangt u een mail. U dient daarna nog deze actie goed te keuren of af te wijzen op de website. Op geen enkel moment zal de dienst e-Procurement gebruikersaanvragen op eigen initiatief behandelen. Gebruikers zullen naar de superuser doorverwezen worden die op zijn beurt de nodige acties kan ondernemen (en/of eventueel op de helpdesk een beroep kan doen). Indien de gebruiker aangeeft dat de bij ons bekende superuser niet langer deze rol vervult, dient de organisatie eerst een nieuwe superuser aan te stellen. Vervolgens kan de nieuwe superuser de nodige acties ondernemen (en/of eventueel op de helpdesk een beroep kan doen). De FOD BOSA kan geenszins verantwoordelijk zijn voor een uitblijvende goedkeuring noch de gevolgen ervan. Verder is het niet aan de FOD BOSA om de rollen van personen te controleren. Onze dienst kan immers niet inschatten welke functie de werknemer binnen een organisatie vervult. Tot slot: de FOD BOSA kan niet instaan voor de juistheid van de door een gebruiker opgegeven gegevens in het Gebruikersbeheer.

 

Top

 

Disclaimer t.a.v. de inhoud

De FOD BOSA biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de inhoud, die door de gebruikers op de website wordt aangeboden en opgeladen. Zelfs al mocht bepaalde door de website automatisch gegenereerde en voorgeprogrammeerde tekst onjuist zijn, is het aan de gebruiker om erover te waken dat de waken dat de voorgeprogrammeerde informatie correct is en zo nodig bijkomende informatie in de tekstvelden te geven om de voorgeprogrammeerde tekst te corrigeren. Hetzelfde geldt voor eventuele foutieve informatie die via de door de FOD BOSA ter beschikking gestelde webservices ter beschikking wordt gesteld, aangezien deze informatie immers direct betrokken wordt uit de in het systeem voorhanden zijnde data, waarover de verschillende gebruikers zelf toezicht hebben. De FOD BOSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de UEA’s die door de gebruikers worden opgesteld of aangevuld met behulp van de UEA-toepassing die zij ter beschikking stelt op https://uea.publicprocurement.be.De FOD BOSA is evenmin verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud of de juistheid van de certificaten die door ondernemers worden aangemaakt via de integratie met de MyTelemarc-toepassing en waarvan de URL's in het UEA werden ingevoegd. Ook kan de FOD BOSA niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zouden optreden bij het gebruik van de MyTelemarc-toepassing, noch voor eventuele geplande of ongeplande onderbrekingen waardoor het niet mogelijk zou zijn om de gevraagde (URL's naar) certificaten op te halen uit MyTelemarc. De FOD BOSA is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud of de juistheid van de certificaten die door ondernemers worden aangemaakt via de integratie met de MyTelemarc-toepassing en waarvan de URL's in het UEA werden ingevoegd.

Top

 

Toegankelijkheid en helpdesk

Toegankelijkheid

De FOD BOSA stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegankelijkheid van de website 7 dagen op 7 te verzekeren. De toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, of omwille van enige andere technische reden. In het bijzonder behoudt de FOD BOSA zich het recht voor om de toegang naar de site (volledig of gedeeltelijk) te onderbreken, dagelijks tussen 23 uur en 4 uur (CET) om onderhoudswerken op de applicatie uit te voeren. Eventuele andere periodes van onderbrekingen door onderhoudswerken zullen getoond worden op de homepagina van de site https://my.publicprocurement.be onder de titel System Information en voor e-Tendering in het bijzonder op https://www.publicprocurement.be/nl/unavailabilities.

Top

 

Helpdesk en technische problemen

Meldingsplicht

Elk technisch probleem dat u ondervindt, moet gedocumenteerd (welke acties voerde u uit, printscreens en/of video, exacte foutboodschappen, …) binnen 60 minuten gemeld worden aan de FOD BOSA op het volgende e-mail adres of telefoonnummer: e.proc@publicprocurement.be - +32 2 740 80 00. Mogelijke technische problemen:

 • Onbeschikbaarheid van het platform
 • Onbeschikbaarheid van een dossier
 • Problemen / moeilijkheden bij het ondertekenen
 • ...

Het niet (tijdig) melden van een technisch probleem wordt beschouwd als een verzaking aan elke potentiële en toekomstige schadeclaim die daarop betrekking heeft.

 

Top

 

Voorwaarde voor nuttige interventie

Elke gebruiker probeert ruimschoots op voorhand de configuratie uit (aan te raden : 5 werkdagen op voorhand). Indien een probleem in het gebruik wordt gemeld, minder dan 2 uur voorafgaand aan de opening van het dossier waarbij de oorzaak bij de gebruiker ligt (door verkeerde lokale configuratie, door verkeerd gebruik, …), kan de FOD BOSA niet garanderen in staat te zijn een oplossing aan te reiken voor de openingsdatum.

Top

 

Mogelijke oorzaken van technische problemen

Bepaalde modules op onze websites zijn afhankelijk van externe software (Java, software van de dienst e-Contract, Adobe …). Indien een of meerdere van deze componenten onverwachts door deze externe softwareleveranciers gewijzigd wordt/worden, kan de FOD BOSA niet garant staan voor de correcte werking van haar eigen sites. De FOD BOSA engageert zich zo vlug mogelijk een oplossing aan te bieden. Voor een goed gebruik van onze sites dient u op regelmatige basis uw software te actualiseren, in het bijzonder:

 • De besturingssoftware (operating system of OS)
 • De browser
 • De Java versie
 • De eID software
 • De software waarmee u pdf-bestanden leest

Omwille van de complexe wisselwerking tussen browser, Java, OS, … heeft onze dienst een infoblad met enkele algemene richtlijnen opgesteld. U kan dit document raadplegen op http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/specificaties-e-procurement. Uit ervaring kan onze dienst stellen dat het merendeel van de niet-applicatie gebonden meldingen veelal te wijten zijn aan de configuratie van de gebruikte computer. De configuratieproblemen situeren zich vaak in een van volgende domeinen:

 • Java software
 • Browser instellingen
 • Netwerkinstellingen
 • Beveiliginginstellingen
 • Middleware-instellingen

Afhankelijk van de oorzaak kan de analyse een tijdje duren en kunnen er veel handelingen nodig zijn om de computer juist te configureren.

 

Top

 

Toegang tot dossiers door de dienst e-Procurement en bevoegde instanties

Medewerkers van de dienst e-Procurement kunnen zich toegang tot uw dossier verschaffen. Deze toegang is noodzakelijk bij vragen over het opstellen van een aankondiging, analyse van een handtekening, het nagaan van de beschikbaarheid van het platform, … Gemachtigde personen en instellingen (Inspecteur van Financiën, Federale Interne Auditdienst, …) zullen op basis van hun bevoegdheden geheel of gedeeltelijk toegang tot dossiers hebben.

Top

 

Gebruik van cookies en bescherming persoonsgegevens

Gebruik cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine data- of tekstbestanden die door de browser op uw computer worden bewaard. Zulke cookies hebben verschillende doeleinden:

 • Een technisch cookie houdt bijvoorbeeld de voorkeurstaal bij.
 • Een sessiecookie is een tijdelijke cookie om tussen de verschillende applicaties te kunnen navigeren zonder u opnieuw te moeten aanmelden.
 • Een tracking cookie houdt uw surfgedrag op de website bij. Met een tracking cookie kunnen de websites op een gepersonaliseerde wijze aan u getoond worden.

De FOD BOSA gebruikt de cookies om uw bezoek aan de websites aangenamer te maken door onder andere aan technische keuzes te herinneren zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek vergemakkelijken en nuttiger maken. Het is aangeraden om cookies in te schakelen als u onze websites wil consulteren. Als dit niet gewenst is, kan u de cookies uitschakelen. U dient er dan rekening mee te houden dat de goede werking van de sites kan verstoord worden. Op de helppagina van de browser-uitgever vindt u hoe u cookies kan beheren.

 

Top

 

Bescherming persoonsgegevens

De FOD BOSA respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de verordening (EU) van 27 april 2016 nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/64/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en van de wet van 30 juli 2018 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

 • De verantwoordelijke voor de verwerking van de personeelsgegevens is : FOD Beleid en Ondersteuning DG Federale Accountant en Procurement Diensthoofd e-Procurement WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 1 1000 Brussel e.proc@publicprocurement.be + 32 2 740 80 00
 • De persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om de efficiënte werking van de e Procurement applicaties te verzekeren (bv. opdat de door u gevraagde informatie zou kunnen worden verstrekt en opdat u op de hoogte zou gehouden kunnen worden van eender welke informatie betreffende het functioneren van de e-Procurement toepassingen. Concrete voorbeelden: het ontvangen van de messaging op basis van uw zoekprofiel, het ontvangen van een ontvangstbevestiging bij het indienen van een offerte, …).
 • U altijd toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kosteloos kan doen verbeteren.
 • De FOD BOSA zich ertoe verbindt de verwerkte gegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden en de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

U kan onze policy in detail lezen op

 

Top

 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website https://my.publicprocurement.be en bijhorende componenten, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en andere beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken en overige materialen, berusten bij de FOD BOSA. Het gebruik van het beeldmerk of andere rechten is alleen toegestaan na voorafgaandelijke toestemming van de FOD BOSA.

Top

 

Vragen of klachten

U kan onregelmatigheden per mail melden op e.proc@publicprocurement.be Voeg hierbij uw contactgegevens en mogelijk bewijsmateriaal. Indien u meent dat de dienst e-Procurement van de FOD BOSA u niet naar behoren geholpen heeft, kan u een klacht indienen. Meer info

Ombudsman

Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling u geen voldoening schenkt, kan u zich wenden tot de Federale Ombudsman (contact@federaalombudsman.be)

Onze contactgegevens

FOD Beleid en Ondersteuning DG Federale Accountant en Procurement Dienst e-Procurement WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 1 1000 Brussel Helpdesk: tel: +32 2 740 80 00 (NL+FR) mail : e.proc@publicprocurement.be openingsuren: elke werkdag : 8u30-12u en 13u15-16u30 Gedetailleerde informatie over de openingsuren vindt u hier.

 

Top

 

Rechtskeuze en forumkeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.

Top