Nieuws

De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, de heer Steven Vandeput, heeft beslist om in 2016 een roadshow voor ondernemingen op te zetten waarin het aankoopbeleid van de overheid wordt toegelicht. Op 12 april 2016 organiseert de Minister een eerste informatiesessie in samenwerking met Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

De dienst e-Procurement zoekt aanbestedende overheden die bij een overheidsopdracht e-Awarding en de gestructureerde vragenlijst willen gebruiken en hem feedback over het gebruik ervan willen delen.

Voor de verzending van de uitnodigingsbrief bij een beperkt dossier op e-Notification wordt het jepp-cpp mailadres van de dienst e-Procurement gemaskeerd.
Gebruikers meldden ons dat door deze techniek de uitnodigingsbrief hen niet altijd bereikt heeft.

10 jaar e-Procurement

e-Procurement viert zijn tienjarig bestaan. De federale dienst e-Procurement heeft sinds zijn oprichting een heuse evolutie doorgemaakt.

Op dinsdag 13 oktober 2015 organiseert de cel overheidsopdrachten (dienst FOR) van de FOD Personeel & Organisatie al voor de 11de keer een ontmoetingsdag voor haar leveranciers en klanten.

De dienst e-Procurement wenst op een transparante manier over de gebruikswijze van haar platform, de verantwoordelijkheden voor alle partijen, de privacy van de gebruikers en het voorbehoud (disclaimer) te communiceren.

Google Chrome

Google Chrome heeft sinds deze versie de compatibiliteit met een bepaalde Java-plugin beperkt. Hierdoor kan Java niet automatisch in Google Chrome gebruikt worden.

Het FAS (voor openbare aankopers)

Voor het gebruik van al onze applicaties raden we u aan om met de meest recente software te werken...

Pagina's