Koninklijk besluit van 9 maart 2022

Het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2022 (p. 26240).

Sinds 1 april 2019 zijn aanbesteders verplicht om elektronische facturen die ondernemers hen bezorgen, te ontvangen en te verwerken. Meer informatie hierover vindt u in de wet van 7 april 2019 op deze pagina. 

Het koninklijk besluit van 9 maart 2022 verplicht ondernemers om hun factuur elektronisch te verzenden in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Deze verplichting geldt in principe niet voor overheidsopdrachten en concessies waarvan de geraamde waarde lager is dan of gelijk is aan 3 000 euro exclusief btw.

De nieuwe verplichting zal gefaseerd in werking treden afhankelijk van de waarde van de overheidsopdracht (of de concessie). Voor de facturen die voortvloeien uit een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking (1) en die vanaf 1 november 2022 worden bekendgemaakt, zal de elektronische facturatie als eerste verplicht worden.  Daarna volgen de facturen die voortvloeien uit een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan 30 000 euro en die vanaf 1 mei 2023 worden bekendgemaakt. De facturen voor de overige overheidsopdrachten die bekendgemaakt worden vanaf 1 november 2023 (met uitzondering van deze onder de voormelde drempel van 3 000 euro exclusief btw), volgen in een derde fase.

De aanbesteders moeten deze verplichting in de opdrachtdocumenten vermelden.

Het staat de aanbesteders wel vrij om strengere maatregelen te nemen op het vlak van elektronische facturering. Zo kunnen zij bijvoorbeeld beslissen om de elektronische facturatie op een vroeger moment op te leggen dan de voormelde data, voor zover zij dit aangeven in de opdrachtdocumenten.

De volledige tekst van het koninklijk besluit vindt u op deze pagina.

Informatie over elektronische facturering vindt u op deze website.

(1) Meer informatie over de drempels voor de Europese bekendmaking vindt u op deze pagina.