Mededeling betreffende de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB “AUR”

De inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten is vastgesteld als volgt in artikel 49 van dit besluit:

“Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2017.”

Deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de algemene uitvoeringsregels zoals gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2017 enkel van toepassing zijn voor de opdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

De aandacht wordt evenwel gevestigd op de wijzigingen aan opdrachten die, zelfs voor de opdrachten die onderworpen zijn aan de vroegere regelgeving, in overeenstemming moeten zijn met de Pressetext-rechtspraak (HJUE, 3e kamer, 19 juni 2008, n°C-454/06, Pressetext, ECLI:EU:C:2008:351).