Nieuwe drempels

De Europese bekendmakingsdrempels zijn onlangs herzien door een aantal Europese Verordeningen (gedelegeerde verordening EU nr 2017/2364, nr 2017/2365 en nr 2017/2366 en verordening EU nr 2017/2366). De Belgische regelgeving is hieraan aangepast door middel van een ministerieel besluit van 21 december 2017 (B.S., 28.12.2017).

Dit zijn de nieuwe drempels :

Voor de concessies wordt het bedrag 5.225.000 euro vervangen door het bedrag 5.548.000 euro.

Voor de klassieke sectoren,

  • wordt het bedrag 5.225.000 euro vervangen door het bedrag 5.548.000 euro,
  • wordt het bedrag 135.000 euro vervangen door het bedrag 144.000 euro,
  • wordt het bedrag 209.000 euro vervangen door het bedrag 221.000 euro.

Voor de speciale sectoren

  • wordt het bedrag 5.225.000 euro vervangen door het bedrag 5.548.000 euro,
  • wordt het bedrag 418.000 euro vervangen door het bedrag 443.000 euro.

Voor de opdrachten op defensie en veiligheidsgebied,

  • wordt het bedrag 5.225.000 euro vervangen door het bedrag 5.548.000 euro,
  • wordt het bedrag 418.000 euro vervangen door het bedrag 443.000 euro.             

De wijziging van de Europese publicatiedrempels heeft gevolgen voor de toepassing van andere regels. Bijvoorbeeld :

  • de drempel die van toepassing is op de verplichting om de verdeling in percelen te overwegen als bedoeld in artikel 58 van de wet 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, wordt verhoogd van 135.000 euro naar 144.000 euro ;
  • de drempels die door middel van verwijzing zijn vastgesteld voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als bedoeld in artikel 90, 1° en 2° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, worden verhoogd van 135.000 euro naar 144.000 euro en van 209.000 euro naar 221.000 euro.

Deze drempels treden in werking op 1 januari 2018, voor de opdrachten en de concessies die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten en de concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor  een opdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking, moet rekening worden gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.