Nieuwe koninklijke besluiten

Meerdere koninklijke besluiten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2018. Het betreft meer bepaald  :

1° het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, hierna het KB “multi” genoemd ;

2° het KB “wijziging van bepaalde drempels opdrachten defensie en veiligheid”;

3° het KB tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Het KB “multi” bevat een wijziging op het vlak van het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (hierna UEA) : vanaf 18/04/2018 mag het UEA enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt. Ter herinnering, het UEA wordt alleen gebruikt voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Om het UEA op te stellen kan u gebruik maken van de Belgische “UEA-service” van de FOD BOSA (dienst e-procurement). Je kan deze service bereiken op het adres https://uea.publicprocurement.be

Het KB “multi” bevat ook een aantal andere terminologische en technische aanpassingen en actualisaties.

 

Thema: 
Kanselarij