Oproep deelname aan een pilootproject

Gestructureerde evaluatievragenlijst   

Aanbestedende overheden hebben om het evaluatieproces bij een overheidsopdracht te vergemakkelijken elk hun eigen invulformulieren die ze aan ondernemers opleggen. Deze kunnen zowel inhoudelijk als qua vorm sterk van elkaar verschillen. Grotere overheidsdiensten beschikken eventueel over een softwarepakket die evaluatieformulieren (semi)-automatisch kunnen verwerken; kleinere diensten daarentegen dienen zich te behelpen met klassieke kantoorsoftware.

De federale dienst e-Procurement wil aan deze nood tegemoetkomen. In de e-Awarding applicatie biedt hij voor aanbestedende overheden gratis een module  aan waarmee ze evaluatiestructuren kunnen definiëren. Via deze structuren kunnen vervolgens vragenlijsten gegenereerd en aan inschrijvers ter beschikking gesteld worden. Na opening van de offertes worden de ingevulde vragenlijsten uit e-Tendering verzameld. Daarna worden ze door de applicatie semi-automatisch geëvalueerd en wordt een indieningsrangschikking onmiddellijk raadpleegbaar.

Ondernemers kunnen de vragenlijsten bij de opdrachtdocumenten op e-Notification vinden.

Ze kunnen voor het invullen van het formulier gebruik te maken van een hulpprogramma, de TQ-tool genaamd. Dit programma kan ook bij de opdrachtdocumenten gedownload worden.

Deze werkwijze betekent voor de aanbestedende overheid tijdswinst, standaardisaties, coherentie tussen verschillende overheidsopdrachten en transparantie.

Voor de ondernemer betekent dit werken met vertrouwde formulieren, transparantie en tijdswinst.

Deelnemen aan het pilootproject

De dienst e-Procurement zoekt aanbestedende overheden die bij een overheidsopdracht e-Awarding en de gestructureerde vragenlijst willen gebruiken en hem feedback over het gebruik ervan willen delen.

U als aanbestedende overheid kan zo al  als pionier met de applicatie vertrouwd geraken en kan in deze ontwikkelingsfase het project beter met uw praktijkervaring doen afstemmen.  

Wenst u deel te nemen? Mail nog voor het opstellen van de opdracht naar e.proc@publicprocurement.be.  U kan gedurende het hele proces op begeleiding van de dienst e-Procurement rekenen.

Doelgroep: 
Aankoper
Thema: 
e-Procurement