Toegang van KMO's tot overheidsopdrachten

Om de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten te verhogen, heeft de federale overheid (FOD Economie) een Charter bestaande uit 13 principes opgesteld. Het doelpubliek van het charter zijn in de eerste plaats de federale aanbestedende overheden. Het charter kan evenwel ook door andere aanbestedende overheden worden gebruikt. Het bevat onder meer informatie over:

- de verdeling in percelen
- het gebruik van varianten
- een adequate bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van innovatieve KMO’s
- het gebruik van elektronische middelen
- proportionele minimumeisen in het bestek
- proportionaliteit bij selectiecriteria, financiële garanties en betalingsmodaliteiten
- gunning op basis van de economisch meest voordelige offerte
- het gebruik van procedures met onderhandelingen.
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
De FOD Economie heeft omtrent het charter twee communicatiecampagnes ontwikkeld : de eerste is gericht tot de KMO’s (zie www.overheidsopdrachtenkmo.be), de tweede richt zich op de federale aanbestedende overheden. Voor deze laatsten zullen meer bepaald gratis informatiesessies worden georganiseerd. Deze zullen plaatsvinden op donderdag 17 mei, donderdag 7 juni en dinsdag 12 juni. Meer info is bekomen op :
http://www.ebp.be/nl/opleidingen/12468/infosessies-over-het-charter-van-...
Om de doelstelling van het charter  kracht bij te zetten zal een monitoring worden ingevoerd. Deze aspecten moeten nog worden verduidelijkt door het strategisch federaal aankoopoverleg (SFA), zoals opgericht bij het koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. Het SFA zal zich baseren op de principes en richtlijnen van het charter om een aantal objectieven en streefindicatoren uit te werken.