Verplicht gebruik van elektronische platformen voor de plaatsing van overheidsopdrachten (vanaf de Europese drempels)

Vanaf 18 oktober 2018 moet de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen, althans wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking. Het betreft meer bepaald de volgende drempels :

Werken

≥ 5.548.000 euros

Leveringen

≥ 221.000 euros

Diensten

≥ 221.000 euros

Sociale en andere specifieke diensten (hoofdstuk 6)

≥ 750.000 euros

N.B. Dit zijn bedragen exclusief BTW. Deze bedragen komen overeen met de geschatte waarde van de opdracht.  Voor het federale niveau zijn soms andere bedragen van toepassing. Zie art. 11 KB 18 april 2017.

 

Uitzonderingen zijn echter voorzien in artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Bepaalde aanbesteders waren al onderworpen aan deze verplichting. Deze wordt nu veralgemeend voor alle opdrachten vanaf de Europese drempels. In 2020 wordt de verplichting verder veralgemeend naar de opdrachten onder de Europese drempels.

Voor de indiening en ontvangst van offertes zal verplicht gebruik moeten worden gemaakt van een elektronische platform. De aanbesteders die nog niet zouden beschikken over een toegang tot een dergelijk platform, kunnen gebruik maken van het e-Tendering platform van de FOD BOSA (DG Federale Accountant en Procurement). Het platform vindt u op https://my.publicprocurement.be

Gelet op de rechtspraak van de Raad van State in verband met de interpretatie van de inwerkingtredingsbepalingen van de wet van 17 juni 2016 (zie met name arrest 240.252 van 20 december 2017), adviseren we de aankopers niet te wachten tot 17 oktober om hun laatste Europese opdrachten die ze nog zonder het gebruik van elektronische platformen zouden wensen te plaatsen te publiceren. Immers verloopt altijd een zekere tijd tussen het indienen van het bekendmakingsformulier voor de aankondiging van de opdracht en de bekendmaking ervan op Europees niveau. Aangezien dit makkelijk tot een week kan in beslag nemen, dient u het voormelde formulier beter niet later in dan 8 oktober 2018.

 

Informatie over het gebruiksbeheer, waaronder de registratieprocedure voor de opmaak van een nieuwe account, is te vinden in onderstaande gids : http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-gebruikersbeheer-openbare-aankopers-pdf

 

De voormelde dienst kan u bereiken op de volgende wijze: e.proc@publicprocurement.be , tel. : 02/740.80.00.

 

Op onderstaande website  zijn voor de betreffende applicaties handleidingen en checklists ter beschikking gesteld: www.publicprocurement.be/nl/ambtenaren/handleidingen-checklists