Vormvoorschriften voor het inroepen van onvoorzienbare omstandigheden

De FAQ waarbij toegelicht wordt welke vormvoorschriften nageleefd moeten worden bij het inroepen (als de voorwaarden daartoe vervuld zijn) van onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer, werd aangepast. Daarin wordt toegelicht welke fasen van toepassing zijn voor deze procedure en welke termijnen daarbij van toepassing zijn. Als de bekendmaking van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken als aanvangspunt wordt genomen, dan verstrijkt de termijn voor de kennisgeving van de onvoorzienbare feiten of omstandigheden op vrijdag 17 april 2020. Echter kan het, in voorkomend geval, ook gebeuren, dat rekening moet gehouden worden met andere data. Via deze link kan u kennis nemen van deze FAQ.