e-Procurement en de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Overgangsregeling voor het publiceren van aankondigingen

1.Inleiding

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking (zie o.a. KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, BS 09/05/2017). Vanaf die datum mogen aankondigingen van overheidsopdrachten enkel nog gebeuren middels de nieuwe elektronische publicatieformulieren zoals gedefinieerd in de uitvoeringsverordening 2015/1986 van de Europese Commissie.

In dit document wordt uitgelegd hoe je na 30 juni 2017 nog een erratum of een aankondiging van gunning, niet-gunning of stopzetting kan publiceren op dossiers die voor 30 juni 2017 werden bekendgemaakt. Ook de problematiek van lopende kwalificatiesystemen en lijsten van geselecteerden wordt kort toegelicht.

2.Na 30/06 een aankondiging van gunning, niet-gunning of stopzetting publiceren voor een opdracht die vóór 30/06 werd bekendgemaakt

Omwille van technische redenen is het niet mogelijk om gegevens uit de oude publicatieformulieren te importeren in de nieuwe. Als aanbestedende overheid (AO) zal je daarom een aankondiging van (niet-)gunning of stopzetting (CAN) moeten publiceren, zonder deze te linken aan de oorspronkelijke aankondiging (CN) van de opdracht.

Neem hierbij volgende regels in acht:

 1. Start een nieuwe bekendmaking.
  1. Kies het gepaste gunningsformulier uit de lijst.
  2. Link de nieuwe aankondiging aan de oorspronkelijke aankondiging; je (niet-)gunning/stopzetting zal zo worden toegevoegd aan het bestaande dossier
 2. Neem bij het invullen van de aankondiging van (niet-)gunning of stopzetting (CAN) stipt dezelfde informatie over als in de oorspronkelijke aankondiging (CN) van de opdracht.
 3. Werd je oorspronkelijke aankondiging (CN) ook op Europees niveau gepubliceerd, voorzie dan in afdeling IV.2.1 van het formulier (“Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure”) de juiste verwijzing naar deze bekendmaking. Doe je dit niet, dan wordt je aankondiging van (niet-) gegunde opdracht (CAN) mogelijk geweigerd door TED.

Opgelet: publiceer je een aankondiging van stopzetting, dan zal je in afdeling V.1 van het formulier bijkomende informatie over de oorspronkelijke aankondiging moeten verstrekken.

 • Voor een dossier gepubliceerd op nationaal niveau kies je “ander kanaal” en vul je “e-Notification” in
 • Voor een dossier gepubliceerd op Europees niveau kies je “TED eSender”.
  Vul het formulier vervolgens in zoals hieronder beschreven:

TED eSender-
login:

BE001

TED eSender-
klantenlogin:

blanco laten

Referentie van de aankondiging:

vul hier het BDA-nummer van de oorspronkelijke aankondiging in

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

vul hier de publicatiedatum van de oorspronkelijke aankondiging in

Het BDA-nummer en de publicatiedatum van de oorspronkelijke aankondiging vind je in de hoofding van de PDF-versie van deze aankondiging:

3.Na 30/06 een erratum publiceren voor een opdracht die vóór 30/06 werd bekendgemaakt

Omwille van technische redenen is het niet mogelijk om na 30/06/2017 een erratum te publiceren op een dossier dat vóór 30/06/2017 werd bekendgemaakt. Als aanbestedende overheid zal je daarom nogmaals een aankondiging van een opdracht (CN) moeten publiceren.

Neem hierbij volgende regels in acht:

 1. Start een nieuwe bekendmaking.
  1. Kies een gepast formulier van het type “aankondiging van een opdracht” uit de lijst.
  2. Link de nieuwe aankondiging aan de oorspronkelijke aankondiging:
 2. Gebruikte je al e-Tendering voor de oorspronkelijke aankondiging?
  1. Vink deze optie dan uit in de nieuwe aankondiging. Zo vermijd je dat er een tweede dossier wordt aangemaakt in e-Tendering.
  2. De nieuwe aankondiging zal sowieso verwijzen naar het dossier in e‑Tendering dat bij publicatie van de oorspronkelijke aankondiging werd aangemaakt.
  3. Indien nodig kan je na publicatie van de nieuwe aankondiging ook de uiterste indieningsdatum van je dossier aanpassen in e-Tendering.
 3. Neem bij het invullen van de nieuwe aankondiging stipt dezelfde informatie over als in de oorspronkelijke aankondiging van de opdracht. Waar nodig kan je de aankondiging uiteraard aanpassen.
 4. Werd je oorspronkelijke aankondiging ook op Europees niveau gepubliceerd, voorzie dan in afdeling IV.2.1 van het formulier (“Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure”) de juiste verwijzing naar deze bekendmaking. Doe je dit niet, dan wordt je nieuwe aankondiging mogelijk geweigerd door TED.
Opgelet: publiceer je het erratum minder dan 8 dagen (voor een EU-bekendmaking) of minder dan 6 dagen (voor een nationale bekendmaking) vóór de uiterste indieningsdatum, dan ben je verplicht de uiterste indieningsdatum te verdagen conform de nieuwe wetgeving. Zie hiervoor onze FAQ, afdeling 3.3.

4.Problematiek kwalificatiesystemen en lijsten van geselecteerden

Opgelet: aanbestedende overheden in de klassieke sectoren die nog een actieve lijst van geselecteerden hebben, dienen er rekening mee te houden dat deze procedure voor hen geschrapt wordt. Dit wil zeggen dat elke nog actieve procedure moet worden stopgezet vóór inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Indien nodig kan er een nieuw dossier worden gestart (eventueel een kwalificatiesysteem).

Voor kwalificatiesystemen en lijsten van geselecteerden moet gedurende elk levensjaar van de procedure een instandhoudingspublicatie gebeuren.

 1. Start een nieuwe bekendmaking. Kies voor een van de geschikte nieuwe formulieren (F07, F51).
 2. Link de nieuwe aankondiging aan de oorspronkelijke aankondiging
 3. Gebruikte je al e-Tendering voor de oorspronkelijke aankondiging? Vink deze optie dan uit in de nieuwe aankondiging. Zo vermijd je dat er een tweede dossier wordt aangemaakt in e-Tendering. Na publicatie zal de nieuwe aankondiging sowieso verwijzen naar het dossier in e‑Tendering dat bij publicatie van de oorspronkelijke aankondiging werd aangemaakt.
 4. Neem bij het invullen van de nieuwe aankondiging stipt dezelfde informatie over als in de oorspronkelijke aankondiging van de opdracht. Enkel data kunnen eventueel worden aangepast.
 5. Werd je oorspronkelijke aankondiging ook op Europees niveau gepubliceerd, voorzie dan in afdeling IV.2.1 van het formulier (“Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure”) de juiste verwijzing naar deze bekendmaking. Doe je dit niet, dan wordt je nieuwe aankondiging mogelijk geweigerd door TED.
 6. Vanuit het bestaande dossier kan je zonder probleem nieuwe uitnodigingen tot het indienen van offertes (beperkte dossiers) versturen. De reeks zal gewoon worden verdergezet.

Lijst van gebruikte afkortingen

CN

Contract Notice – Aankondiging van een opdracht – betreft de formulieren F02, F05, F07, F12, F50, F51

CAN

Contract Award Notice – Aankondiging van een gegunde opdracht  – betreft de formulieren F03, F06, F13, F15, F21 en F22 (voor sociale en andere specifieke diensten), F23 et F25 (voor concessieovereenkomsten)

AO

Aanbestedende overheid

TED

Tenders Electronic Daily – deel van het Publicatieblad van de Europese Unie

 

Documenten