De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Nomenclaturen

Een nomenclatuur maakt het mogelijk om een opdracht te identificeren. Ook vereenvoudigt ze voor belangstellende ondernemingen het opzoeken van een opdracht. Het is dus belangrijk om in de bekendgemaakte aankondiging de juiste code te vermelden.

Voor de bekendmaking van aankondigingen van opdracht is enkel het gebruik van de CPV-nomenclatuur en de NUTS-nomenclatuur verplicht.

NACE

Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen

Deze algemene nomenclatuur heeft betrekking op werken, leveringen en diensten, maar wordt enkel gebruikt in het kader van overheidsopdrachten voor het opstellen van de lijst van werkzaamheden die als overheidsopdrachten voor werken worden beschouwd (nummers vermeld in bijlage 1 van de wet van 24 december 1993). Bij verschillen tussen de CPV en de NACE, heeft deze laatste juridisch gezien voorrang bij het bepalen van het toepassingsgebied van de werken.

Bijvoorbeeld:

  • dakbedekking : NACE nr. 45.22.

NUTS

Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek

Deze nomenclatuur kan worden gebruikt om de geografische ligging van de aanbestedende overheid weer te geven via een nummer in de bekendgemaakte aankondiging  van opdracht (facultatief veld voor de overheidsopdrachten die worden bekendgemaakt op Europees niveau).

Bijvoorbeeld:

  • BE 212 Arr. Mechelen
  • BE 310 Arr. Nijvel

Meer informatie over de NUTS-nomenclatuur vindt u op de website van de Europese Commissie

CPC

Centrale Classificatie van Producten van de Verenigde Naties

Deze nomenclatuur wordt enkel gebruikt voor het opstellen van de lijst van prestaties die als overheidsopdrachten voor diensten worden beschouwd (nummers vermeld in bijlage 2 van de wet van 24 december 1993 en in de omzendbrieven van de Eerste Minister van 2 en 3 december 1997, B.S. van 10 december 1997).

Bijvoorbeeld:

  • Diensten verleend door architecten : CPC nr. 8671.

Meer informatie over de CPC-nomenclatuur vindt u op de website van de Europese Commissie.

CPV

Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten

Deze zeer uitgebreide nomenclatuur heeft specifiek betrekking op de overheidsopdrachten. Ze kan worden gebruikt voor werken, leveringen en diensten. Op termijn zal ze de nomenclaturen NACE, CPA en CPC vervangen voor de bekendmaking van aankondigingen.

Bijvoorbeeld:

  • leggen van dakpannen: CPV nr. 45261211-6
  • fotokopieerapparaten: CPV nr. 30121100-4
  • dienstverlening op gebied van architectuur: CPV nr. 74220000-7

De CPV-nomenclatuur bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst die, indien gewenst, een verdere precisering mogelijk maakt.

Bijvoorbeeld:

  • fotokopieerapparaten: CPV nr. 30121100-4 (basiswoordenlijst)
  • in de vorm van huur: CPV nr. E 071-1 (aanvullende woordenlijst)
  • met aanverwante reparaties en onderhoud: CPV nr. E 130-3

Meer informatie over de CPV-nomenclatuur vindt u op de website van de Europese Commissie.