Omzendbrieven

Documenten

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Om de toegang van kmo’s – ondernemingen met maximum 50 werknemers – tot overheidsopdrachten te vergroten, presenteert de federale overheid een charter bestaande uit 13 principes.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Tekorten aan isolatiemateriaal PIR en PUR. Aan de aanbestedende overheden en de overheidsbedrijven, als bedoeld in de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten of in de wet van 13  augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

De federale regering heeft de maatregelen ter bestrijding van sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten aanzienlijk verstrengd.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken - Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 - Termijnen en sancties

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt - Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraudegevoelige dienstensectoren

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Aanbeveling om in de opdrachtdocumenten technische specificaties op te nemen inzake de IPv6-compatibiliteit

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Integratie duurzame ontwikkeling in het kader van de federale overheidsopdrachten

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Belangenvermenging - Draaideurconstructie ('revolving doors')

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Mededeling aan de ondernemingen die deelnemen aan overheidsopdrachten - Belangenvermenging - Draaideurconstructie ('revolving doors')

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Gebruik van de e-Procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - e-Procurement

Inmededingingstelling van postdiensten - Aanbevelingen

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Deontologie, belangenvermenging en verklaring op erewoord

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Registratie - Aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van een aannemer - Aanvullend advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Toepassing van een nieuwe CPV-nomenclatuur (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) vanaf 15 september 2008

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

 Registratie - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van een aannemer - Advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Europese bekendmaking - Verplichte bekendmaking van een aankondiging van geplaatste opdracht

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bij de offerte moeten worden gevoegd

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Administratieve vereenvoudiging - Impliciete verklaring op erewoord betreffende de persoonlijke toestand in het kader van de kwalitatieve selectie

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten - Technische specificaties van microprocessoren in het kader van informaticaopdrachten (aanschaf van computersystemen) - Aanvulling bij de omzendbrief van 23 juni 2004 (Belgisch Staatsblad 25 juni 2004)

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Gevolgen van de prijsstijging van de non-ferrometalen

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Omzendbrief P&O/DO/2 betreffende het aankoopbeleid van de federale overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Omzendbrief 307quater - Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Overheidsopdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking - Lessen te trekken uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Overschakeling op de euro op het einde van de overgangsperiode

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Euro: overgangsperiode van 1 januari 1999 tot 31 december 2001

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Kwalitatieve selectie van de aannemers, leveranciers en dienstverleners

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Toegang van ondernemingen van derde landen ten aanzien van de Europese Gemeenschap tot de overheidsopdrachten

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993: bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Lijst van de diensten bedoeld in bijlage 2 van de wet van 24 december 1993

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Adviezen verstrekt door de Commissie voor de overheidsopdrachten

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering