Omzendbrieven / Gidsen

Documenten

Artikel  3, 3° van de ‘wet gender mainstreaming’ voorziet in de integratie van de genderdimensie in de toekenningsprocedures voor overheidsopdrachten. Om de uitvoering van deze wettelijke verplichting te ondersteunen, heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een handleiding en een checklist rond dit onderwerp uitgewerkt.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken - Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 - Termijnen en sancties

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt - Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraudegevoelige dienstensectoren

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bij de offerte moeten worden gevoegd

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten - Technische specificaties van microprocessoren in het kader van informaticaopdrachten (aanschaf van computersystemen) - Aanvulling bij de omzendbrief van 23 juni 2004 (Belgisch Staatsblad 25 juni 2004)

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering