Privacy

Cookies

Het is mogelijk dat tijdens je bezoek aan www.publicprocurement.be een cookie wordt opgenomen op je harde schijf. Dat is een klein bestand verzonden door een internetserver dat het spoor behoudt van de bezochte internetsite. De cookie laat toe om het surfen op onze site te vergemakkelijken. Je kan deze cookie weigeren door je internetbrowser te programmeren om een verwittiging te krijgen of om de cookie te verwijderen.

De federale overheid legt geen verband tussen de informatie die automatisch bewaard wordt door de cookie en gegevens over de bezoekers van de website.

Privacy

De federale overheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer het volgende:

  • De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden worden aangewend.
  • U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens kunt u doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.
  • De federale overheid verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Meer informatie over privacy vindt u op de website: www.belgium.be