Scenario 2 : Tijdens de opening van het dossier

Toepassingsvoorwaarden:

Geval nr. 1 : De voorzitter heeft de zitting open verklaard (eerste klik op de knop « Openen ») maar het is onmogelijk een of meerdere offertes die zich in de elektronische kluis bevinden te raadplegen.

Juridische basis:

Art.  94 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

Gevolgen:

 • Organisatie van een bijkomende openingszitting
 • Er kan geen enkele nieuwe offerte meer worden ingediend
 • De offertes die reeds werden ingediend mogen niet worden gewijzigd of teruggetrokken

Hoe tewerk gaan:

Voor alle procedures

De voorzitter wijst erop dat er een nieuwe openingszitting zal worden georganiseerd aangezien de offertes die elektronisch werden ontvangen niet kunnen worden geopend omwille van technische redenen.

Tijdens de eerste opening
 • De voorzitter begint de papieren offertes evenals de eventueel ontvangen bewaarde kopieën te openen
 • De voorzitter laat een papieren proces-verbaal opstellen met daarin de volgende elementen:
  • het dossiernummer;
  • datum een uur van de openingszitting;
  • de vermelding van het feit dat de elektronische opening omwille van technische redenen niet heeft kunnen plaatsvinden;
  • de ontvangen papieren offertes en de bewaarde kopieën ;
  • een beding bepalende dat alle gekende of bij de oorspronkelijke opening aanwezige inschrijvers een brief zullen ontvangen met de datum en het uur van de bijkomende opening;
  • de aanwezigheidslijst;
 • de naam van de voorzitter en de naam / namen van de assesor(en) evenals hun handtekening en de eventuele opmerkingen die door iedere aanwezige persoon die hiertoe het verlangen uit werden geformuleerd
 • De aanbestedende overheid verzend tegelijkertijd een aangetekende brief met het uur en de plaats van de bijkomende opening naar de gekende inschrijvers evenals naar de inschrijvers die tijdens de openingszitting aanwezig zijn
Tijdens de bijkomende openingszitting
 • Opening van de elektronische offertes en opstelling van het proces-verbaal van opening
 • De papieren offertes bij het proces-verbaal van opening bijvoegen zoals bepaald in het papieren proces-verbaal van de eerste openingszitting
 • Verduidelijken dat het gaat om een bijkomende openingszitting

 

Opgelet! Alle handelingen die afgesloten zijn na de verklaring van opening zullen als onontvankelijk worden beschouwd (voorbeeld : toegevoegde, gewijzigde of verwijderde documenten. ondertekening van de offerte…)

Documenten